Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk prvý informačný bulletin venovaný medzinárodnému projektu Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy). Projekt realizuje vydavateľstvo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., od novembra 2020 spolu s ďalšími ôsmimi partnermi z troch európskych krajín – Slovenska, Českej republiky a Slovinska.

Chceme vám poskytnúť informácie o projekte, zúčastnených partneroch, o tom, čo sa nám už podarilo zrealizovať a čo nás ešte len čaká.

Veríme, že sa nám spolu s vami podarí splniť náš cieľ – podporovať učiteľov v materských školách a v príprave učiteľov pri uplatňovaní projektového a činnostného učenia.

 Čítajte nás ďalej!

 ABC pre materské školy – partneri

 Tento projekt je financovaný s podporou programu Erasmus+, číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA201-078464, Erasmus+ Program KA201, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní. Táto publikácia (dokument) predstavuje výlučne názor autora. Národná agentúra SAAIC – Erasmus+ ani Európska komisia nie sú zodpovedné za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

 Európska komisia zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité pomáhať iniciatívam, ktoré podporujú a posilňujú rozvoj kľúčových kompetencií pre všetkých jednotlivcov od raného detstva. Mnoho novo kvalifikovaných alebo neskúsených učiteľov má tendenciu vychádzať pri plánovaní svojej práce z tradičného frontálneho prístupu PPP (prezentácia, prax, produkcia). Problém je v tom, že PPP slúži potrebám učiteľa, ale je diskutabilné, či zodpovedá potrebám učiaceho sa dieťaťa. Z tohto dôvodu sa čoraz viac učiteľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve obracia na prístupy viac zamerané na deti, kde sú ich potreby stredobodom edukácie. Dva také prístupy sú TBL (učenie založené na úlohách/činnostné učenie) a PBL (učenie založené na projektoch).

Od 1. novembra 2020 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., začalo s implementáciou nadnárodného projektu „Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)“. Projekt spája úsilie 8 relevantných organizácií z 3 európskych krajín (Česká republika, Slovensko a Slovinsko). Cieľom tohto projektu je zlepšiť kvalitu predškolského vzdelávania so zavedením inovatívnych prístupov a postupov a zabezpečiť komplexný rozvoj kompetencií detí predškolského veku. Tieto ciele sa dosiahnu podporou učiteľov materských škôl pri získavaní vedomostí o tom, ako efektívne aplikovať projektové a činnostné učenie v predškolskom vzdelávaní.

Aké sú naše zámery?

 • Vytvoriť súbor nástrojov pre učiteľov v predškolskom vzdelávaní, ktorý by nielen podporil pedagógov pri zlepšovaní ich metodických postupov, ale podporil by aj získanie kľúčových kompetencií medzi deťmi v materských školách;
 • vybaviť učiteľov predškolského vzdelávania na mieru vytvorenou metodikou, učebnými postupmi a technikami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na to, aby vedeli správne aplikovať prístupy učenia sa na základe projektu a na základe úloh na úrovni predškolského vzdelávania;
 • integrovať aspekty z novo vyvinutej metodiky a vzdelávania do vlastného kurikula partnerských univerzít.

Aké sú plánované výstupy projektu?

 • Metodika ABC pre učiteľov – metodické pokyny pre učiteľov predškolského vzdelávania otom, ako integrovať projektové a činnostné učenie do predškolského vzdelávania s praktickými aktivitami a komplexným prehľadom návrhov činností, techník hodnotenia a rôznych ďalších zdrojov.
 • ABC vzdelávací program – vzdelávací program preposkytovateľov vzdelávania učiteľov materských škôl o tom, ako školiť študentov predškolskej pedagogiky a učiteľov. Cieľom je zlepšiť ich profesijný rozvoj so zameraním na metódy orientované na dieťa, ako sú projektové učenie a činnostné učenie.

 Pre koho je projekt určený?

Cieľovými skupinami projektu ABC pre materské školy sú:

 • predovšetkým učitelia materských škôl,
 • deti v predprimárnom vzdelávaní,
 • poskytovatelia vzdelávania učiteľov, ako sú univerzity, poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania a asociácie.

Kto sú partneri projektu?

Partnermi projektu sú renomované univerzity (Univerzita Karlova v Prahe, Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita v Maribore) a materské školy (Fakultná materská škola so špeciálnou starostlivosťou v Prahe, Materské školy Kopřivnice, Materská škola Riadok v Ružomberku, Materská škola Vrtec Studenci v Maribore).

Viac informácií o projekte sa nachádza na oficiálnej webovej stránke projektu a na facebookovom profile.

Stretnutie partnerov projektu ABC pre materské školy

Prvé oficiálne medzinárodné stretnutie partnerov projektu ABC pre materské školy sa uskutočnilo online 26. novembra 2020. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o. (CZ). Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu ABC pre materské školy zo Slovenska, Českej republiky a Slovinska:

 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Materská škola Riadok v Ružomberku (SVK),
 • Univerzita Karlova v Prahe, Fakultná materská škola so špeciálnou starostlivosťou v Prahe, Materské školy Kopřivnice (CZ),
 • Univerzita v Maribore, Materská škola Vrtec Studenci v Maribore (SI).

Obsah stretnutia:

 • predstavenie jednotlivých partnerov,
 • prezentácia projektu ABC pre materské školy (úlohy, harmonogram, intelektuálne výstupy, manažment projektu, projektové stretnutia, konferencia) a oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania.

Cieľ stretnutia:

 • rozdeliť úlohy medzi partnerov a naplánovať úlohy v priebehu projektu,
 • vysvetliť partnerské dohody,
 • dohodnúť sa na forme a rozsahu dotazníkového prieskumu pre materské školy (vstupné úrovne).

Ďalšie kroky:

 • realizácia dotazníkového prieskumu v materských školách na Slovensku, v Českej republike a v Slovinsku a ich vyhodnotenie,
 • návrh a vývoj prvého intelektuálneho výstupu ABC manuál pre učiteľov,
 • príprava na druhé stretnutie projektových partnerov v júni 2021 v Maribore, predloženie prvej (navrhovanej) verzie metodických materiálov, možnosť pripomienkovať navrhovanú verziu.