Ciele projektu

Ciele projektu sú nasledujúce:

  • povzbudzovať učiteľov k transformácii z „vodcu“ na „facilitátora“ procesu učenia, čím sa podporia prístupy zamerané na dieťa;
  • vybaviť učiteľov predškolského vzdelávania na mieru vytvorenou metodikou, ako vylepšiť svoju učiteľskú prax a tým podporiť svoj profesionálny rozvoj;
  • obohatiť poskytovateľov vzdelávania učiteľov o najnovšie školiace materiály a znalosťami;
  • rozvíjať komplexné schopnosti predčitateľskej gramotnosti a predmatematických predstáv detí so zameraním na individuálne potreby a úrovne dosiahnutých výsledkov;
  • zdokonaliť vedomosti a kompetencie učiteľov týkajúce sa moderných metód v predškolskom vzdelávaní;
  • zdokonaľovať schopnosti motivujúce deti k rozvoju ich tvorivosti, autonómie, samostatnosti, motivácie k učeniu, povedomia o vlastných právach a zodpovednosti detí, riešenia problémov, sebahodnotenia a hodnotenia vlastných vedomostí a potrieb;
  • obohatiť vzdelávacie programy s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť poskytovaného vzdelávania pre predškolské vzdelávanie.
  • to enhance skills to motivate children to develop their creativity, autonomy, independence, motivation for learning, awareness of own rights and responsibilities, problem solving, self-observance and evaluation of own knowledge and needs
  • to increase competences to develop children´s pre-literacy and pre-numeracy skills and communicative skills with focus on individual needs and attainment levels;
  • to enrich training curriculum to increase the quality and efficiency of the training provided at ECEC level
Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, KA2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.
Táto publikácia (komunikácia) odráža iba názor autora a ani Slovenská národná agentúra, ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

VÝSTUPY PROJEKTU

Počas 27 mesiacov existencie projektu Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy) budeme pracovať na nasledujúcich intelektuálnych výstupoch, ktoré sú navzájom prepojené a vytvárajú jeden celok:

ABC metodika pre učiteľov (O1)

metodické usmernenie pre učiteľov predškolského vzdelávania, ako integrovať projektové a činnostné učenie do predškolského vzdelávania s praktickými činnosťami a komplexným prehľadom návrhov činností, technikami hodnotenia a rôznymi ďalšími zdrojmi.

ABC Kurz ďalšieho vzdelávania (O2)

vzdelávací program pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov v oblasti predškolského vzdelávania o tom, ako vzdelávať študentov predškolskej pedagogiky a učiteľov ochotných zdokonaliť ich profesionálny rozvoj so zameraním na metódy zamerané na dieťa, ako je projektové a činnostné učenie.

Okrem toho budú k dispozícii ďalšie 2 materiálne výstupy projektu.

*ABC Pilotné výstupy – testovanie inovatívnych výstupov v praxi počas trvania projektu a získanie spätnej väzby o použiteľnosti, aplikovateľnosti a potenciáli intelektuálnych výstupov na ďalšie využitie.

*ABC Záverečná projektová konferencia – propagácia úspešnosti projektu, podpora nadnárodnej spolupráce v tejto oblasti a umožnenie širšieho dopadu.

Newsletter