Ciele projektu

Ciele projektu sú nasledujúce:

  • povzbudzovať učiteľov k transformácii z „vodcu“ na „facilitátora“ procesu učenia, čím sa podporia prístupy zamerané na dieťa;
  • vybaviť učiteľov predškolského vzdelávania na mieru vytvorenou metodikou, ako vylepšiť svoju učiteľskú prax a tým podporiť svoj profesionálny rozvoj;
  • obohatiť poskytovateľov vzdelávania učiteľov o najnovšie školiace materiály a znalosťami;
  • rozvíjať komplexné schopnosti predčitateľskej gramotnosti a predmatematických predstáv detí so zameraním na individuálne potreby a úrovne dosiahnutých výsledkov;
  • zdokonaliť vedomosti a kompetencie učiteľov týkajúce sa moderných metód v predškolskom vzdelávaní;
  • zdokonaľovať schopnosti motivujúce deti k rozvoju ich tvorivosti, autonómie, samostatnosti, motivácie k učeniu, povedomia o vlastných právach a zodpovednosti detí, riešenia problémov, sebahodnotenia a hodnotenia vlastných vedomostí a potrieb;
  • obohatiť vzdelávacie programy s cieľom zvýšiť kvalitu a efektívnosť poskytovaného vzdelávania pre predškolské vzdelávanie.

Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Európske únie Erasmus +, KA2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

VÝSTUPY PROJEKTU

Počas 27 mesiacov existencie projektu Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy) budeme pracovať na nasledujúcich intelektuálnych výstupoch, ktoré sú navzájom prepojené a vytvárajú jeden celok:

ABC metodika pre učiteľov (O1)

metodické usmernenie pre učiteľov predškolského vzdelávania, ako integrovať projektové a činnostné učenie do predškolského vzdelávania s praktickými činnosťami a komplexným prehľadom návrhov činností, technikami hodnotenia a rôznymi ďalšími zdrojmi.

ABC Kurz ďalšieho vzdelávania (O2)

vzdelávací program pre poskytovateľov vzdelávania učiteľov v oblasti predškolského vzdelávania o tom, ako vzdelávať študentov predškolskej pedagogiky a učiteľov ochotných zdokonaliť ich profesionálny rozvoj so zameraním na metódy zamerané na dieťa, ako je projektové a činnostné učenie.

Okrem toho budú k dispozícii ďalšie 2 materiálne výstupy projektu.

*ABC Pilotné výstupy – testovanie inovatívnych výstupov v praxi počas trvania projektu a získanie spätnej väzby o použiteľnosti, aplikovateľnosti a potenciáli intelektuálnych výstupov na ďalšie využitie.

*ABC Záverečná projektová konferencia – propagácia úspešnosti projektu, podpora nadnárodnej spolupráce v tejto oblasti a umožnenie širšieho dopadu.

Newsletter