Ochrana osobných údajov

1.    Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. so sídlom Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08, IČO: 35 908 718, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33936/B (ďalej len „Raabe“).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Telefonicky si ich môžete uplatniť len v prípade odvolania svojho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, opravy osobných údajov, výmazu osobných údajov, obmedzenia spracúvania osobných údajov a námietok voči spracúvaniu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt:Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
Adresa:Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08
E-mail:raabe@raabe.sk
Telefón:+421 2 32 66 18 50

2.    Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len Vaše kontaktné údaje, a to meno, priezvisko a email.

3.    Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

–  výskumy trhu a prieskumy spokojnosti,

–  posielanie informačných emailov (e-news), obsahujúce články, správy a informácie týkajúcich sa konkrétneho projektu Erasmus+.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám informačné emaily mohli zasielať.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, písomne poštou, e-mailom alebo telefonicky na kontaktoch:

Kontakt:Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
Adresa:Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08
E-mail:raabe@raabe.sk
Telefón:+421 2 32 66 18 50

4.    Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania konkrétneho projektu Erasmus+, aby sme Vám mohli poskytovať naše službya po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení tohto projektu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

5.    Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od Vás udelením súhlasu:

– so zasielaním informačných emailov (e-news),

– pri využívaní našich bezplatných služieb v rámci konkrétneho projektu Erasmus+.

6.    Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne informačné emaily (e-news)? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

– Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.

– Uveďte, komu odvolanie podávate.

– Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely.

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou, emailom alebo urobiť telefonicky.

V prípade informačných emailov (e-news), môžete súhlas odvolať tiež on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Vás email z našej databázy automaticky odstránený.

7.    Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

8.    Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach ´, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9.    Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť samostatne u  Raabe, a to zavolaním na telefónne číslo +421 2 32 66 18 50 a objasnením Vašej požiadavky alebo emailom na adresu raabe@raabe.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od Raabe?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

10. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj partneri konkrétneho projektu Erasmus+.

Uvedení partneri sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

11. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

– Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

– Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)

–  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť v Raabe, a to zavolaním na telefónne číslo +421 2 32 66 18 50, emailom na adresu raabe@raabe.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 09.04.2018.