Partneri

Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Česká republika)


Vydavateľstvo Dr. Josef Raabe, s.r.o. bolo založené v roku 1996 a osvedčilo sa ako popredný vydávateľ rôznych vzdelávacích materiálov so zameraním na vývoj učebných materiálov pre vedúcich škôl, učiteľov a študentov.

Vo svojom portfóliu má spoločnosť viac ako 630 špecializovaných publikácií a za posledných pár rokov vyvíja najmä školiace materiály pre pedagógov. Vydavateľstvo taktiež ponúka akreditované programy pre učiteľov na prvom a druhom stupni základného vzdelávania, ako aj pre riaditeľov škôl. Usporadúva tiež cielené diskusie medzi vedúcimi predstaviteľmi v oblasti vzdelávania a ďalšími odborníkmi o dôležitých otázkach na vnútroštátnej a európskej úrovni prostredníctvom organizovania odborných konferencií a workshopov.

Spoločnosť úspešne organizovala GSS a WELCOME projekty, financované z Erasmus+ programu. GSS projekt (2015-2018) bol zameraný na zvýšenie učiteľských kompetencií v oblasti predškolského vzdelávania, na vyhodnotenie adekvátneho stupňa zručností a vyspelosti dieťaťa pred vstupom do primárneho vzdelávania, a tým zabezpečenie plynulého prechodu.

Karlova univerzita v Prahe (Česká republika)


Karlova univerzita bola založená 7. apríla 1348 kráľom Karolom IV a je jednou z najstarších univerzít v Európe. Aktuálne je na univerzite 17 fakúlt, 3 inštitúty, 6 ďalších centier vzdelávania, výskumu, vývoja a ďalších kreatívnych aktivít, centrum poskytujúce informačné služby, 5 zariadení slúžiacich celej univerzite a Rektorát. V súčasnosti má univerzita viac ako 53 000 študentov zapísaných vo viac ako 300 akreditovaných študijných programoch, ktoré ponúkajú viac ako 642 rôznych kurzov (predmetov).

Pedagogická fakulta Karlovej univerzity bola založená v roku 1946 a je aktívne zapojená do medzinárodnej spolupráce. Po roku 1989 sa zúčastnila viacerých európskych projektov a momentálne je zapojená do Erasmus+ KA1, KA2, KA3 projektov, AKTION aktivít, Vyšehradského programu atď. Pedagogická fakulta využíva pre svoje medzinárodné aktivity v oblasti výučby a výskumu bilaterálne dohody; fakulta figuruje v približne 60 bilaterálnych dohodách Karlovej univerzity, najrozsiahlejšia spolupráca je rozvíjaná s univerzitami v Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Fakulta vytvorila koncepciu štúdia s dôrazom na kvalitný osobný a profesionálny rozvoj študentov s cieľom pripraviť ich čo najlepšie na progresívnu koncepciu školského vzdelávania.

Katedra predškolského a primárneho vzdelávania má vedúce postavenie medzi fakultami pripravujúcimi učiteľov na celoštátnej úrovni. Väčšina pedagógov sú vysoko uznávané osobnosti v oblasti ich vedy, ktoré sa súčasne starajú o kvalitnú výučbu študentov s dôrazom na partnerstvo a spoluprácu pri výučbe, aktívne metódy výučby a sebareflexiu.

Fakultná materská škola so špeciálnou starostlivosťou v Prahe (Česká republika)


Fakultná materská škola so špeciálnou starostlivosťou v Prahe sa nachádza v Prahe 6 a ponúka priateľské a priestranné prostredie. Zameriava sa na deti od 3 do 6 rokov. Kapacita materskej školy je až do 115 detí. Deti (vrátane detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) sú rozdelené do piatich vekových heterogénnych tried. Vzdelávací program každej triedy vychádza z filozofie školy. Každá trieda je špecifická svojím zameraním a vybavením svojich učiteľov a priestorov. V našej materskej škole je tiež jedna špeciálna trieda pre deti, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Materská škola sa zameriava na inkluzívne vzdelávanie s využitím metód tvorivej dramatickej výchovy. Súčasťou materskej školy je „Špeciálne pedagogické centrum“ a má štatút „Fakultná škola“ (poskytuje možnosť praxe pre študentov z Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe), takže učitelia v materskej škole sú preto neustále vzdelávaní v oblasti mentoringu, koučingu a vo vedení reflexných rozhovorov.

Rodičia sú povzbudzovaní, aby aktívne prispievali do procesu vzdelávania. Prostredníctvom Rodičovského KLUBU významne prispievajú k vízii a poslaniu materskej školy.

Materské školy Kopřivnice (Česká republika)


Zakladateľom Materských škôl Kopřivnice p.o je mesto Kopřivnice. „MŠ Kopřivnice“ zahŕňa 9 materských škôl, z ktorých 7 a nachádza v meste Kopřivnice a 2 sa nachádzajú na predmestiach: Lubina a Mniší. Materské školy majú spolu kapacitu 688 detí. Každá materská škola má svoju vlastnú jedáleň a záhradu.

Materské školy navštevujú väčšinou deti od 3 do 6 rokov, ale taktiež ich navštevujú aj deti vo veku od 2 rokov. Od roku 2005 sa zameriavajú na prácu s nadanými deťmi a ich rodičmi, vzdelávajú predškolských učiteľov v oblasti práce s nadanými deťmi.

Materské školy boli zapojené do mnohých projektov: od roku 2005 vo vnútornom projekte vzdelávania nadaných detí, od roku 2018 v „CESTA“ projekte, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Od roku 2013 MŠ Koprivnice uplatňujú prístup inkluzívneho vzdelávania so zameraním na programy prevencie sekundárnych následkov zdravotného postihnutia detí, prácu s deťmi s iným materinským jazykom, vzdelávanie detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
Since 2013, the MŠ Koprivnice are applying the inclusive education approach, focusing on programs to prevent the secondary consequences of children´s disabilities, working with children with a different mother tongue, educating children from disadvantaged social background.

Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 10. mája 2000 ustanovil vznik Katolíckej univerzity od 1. apríla 2000 s dvoma fakultami: pedagogickou a filozofickou.

Katolícka univerzita vykonáva svoju činnosť najmä v oblasti humanitných, historických, pedagogických a sociálnych a zdravotných vied, ako aj v oblasti umenia, ekonomiky, manažmentu a práva. Katolícka univerzita v Ružomberku sa skladá zo štyroch fakúlt a študuje na nej 4 103 študentov.

Na Pedagogickej fakulte je zriadená Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. Poskytuje výučbu predmetov v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky a zameriava sa na vzdelávanie a formovanie študentov a vedie ich k vedomostiam a schopnostiam reflektovať problémy súčasnej spoločnosti.

Katedra nadviazala spoluprácu so školskými diecéznymi úradmi a ďalšími centrami pedagogických vied na Slovensku i v zahraničí. Svojimi aktivitami poskytuje doplnkové vzdelávanie materským školám, školským klubom, strediskám voľného času a učiteľom primárneho vzdelávania s cieľom dosiahnuť požadovanú kvalifikáciu.

Materská škola Riadok v Ružomberku (Slovensko)


Materská škola „Riadok 4“ sa nachádza v centre Ružomberka a bola založená v roku 1990 mestom Ružomberok. Funguje v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a Školským vzdelávacím programom „Stonožka objavuje svet“. Súčasťou materskej školy je 6 tried pre deti vo veku od troch do šiestich rokov a tiež deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materskú školu navštevuje spolu 117 detí. V materskej škole je dvanásť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a desať prevádzkových zamestnancov.

Materská škola podporuje rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, fyzickej, estetickej a rozvíja schopnosti a zručnosti a tiež vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Materská škola pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi požiadavkami každého dieťaťa. Tradície materskej školy vychádzajú zo zamerania školy na udržiavanie zdravého životného štýlu, MŠ organizuje kurzy korčuľovania, lyžovania a plávania, kondičné cvičenia vo fitnescentre vo vekových triedach od 5 do 6 rokov. Škola je zapojená aj do projektu Mestskej polície v Ružomberku.

Úlohou učiteľov v materskej škole je uľahčovať vzdelávací proces a podporovať samostatnosť detí a vyvodzovanie vlastných záverov. Školský vzdelávací program je založený aj na edukácií založenej na činnostiach, ktorá hravo prispieva k rozvoju základných podkladov kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku. Materská škola vypracovala aj projekt rozvoja finančnej gramotnosti zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti v predškolskom veku. Deti získavajú základné informácie pri precvičovaní slovnej zásoby, predmatematických aktivít a aritmetických úkonov, umeleckého prejavu, ako aj pri rozvíjaní sociálnych kompetencií.

Univerzita v Maribore, Pedagogická fakulta (Slovinsko)


Univerzita v Maribore je druhou najväčšou verejnou univerzitou v Slovinsku s viac ako 13 000 študentami a približne 1000 akademickými pracovníkmi. Snaží sa o excelentnosť vo vzdelávaní a zvyšovaní vedomostí pomocou aplikovaného a základného výskumu od roku 1961. Realizuje študijné programy na všetkých úrovniach, bakalárskych, magisterských i doktorandských.

Pedagogická fakulta, ktorá je súčasťou tohto projektu, rozvíja študijné programy pre učiteľov na rôznych úrovniach a zaoberá sa vedeckým výskumom v pedagogických a vzdelávacích odboroch. Medzinárodná spolupráca zahŕňa krátkodobú mobilitu (hlavne Erasmus, ale aj Nórsky grantový mechanizmus a CEEPUS) a dlhodobú spoluprácu prostredníctvom európskych projektov (Európsky sociálny fond, Horizont 2020, Erasmus+ strategické partnerstvá, kreditná mobilita, Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania).

Pedagogická fakulta sa za posledných 5 rokov podieľala na mnohých národných, medzinárodných a európskych projektoch v rôznych oblastiach: inovácie vysokých škôl, harmonizácia učebných plánov pre učiteľov predškolského vzdelávania, rozvoj študijných programov mladých zahraničných študentov, učiacich sa jazyk, rozvoj výučby IKT, zriadenie centra pre otvorené inovácie, rozvoj vzdelávacích modulov pre študentov predškolskej pedagogiky atď.

Materská škola v Maribore Vrtec Studenci Maribor


Materská škola Studenci Maribor je verejná inštitúcia a bola založená v roku 1971. Nachádza sa v Maribore, druhom najväčšom meste Slovinska. Materská škola má 6 jednotiek na rôznych miestach, Studenci, Radvanje, Pekre a Limbuš, a je k dispozícii deťom vo veku od 1 do 6 rokov. Kapacita Materskej školy je 580 detí a 34 skupín. Počet učiteľov v inštitúcii je približne 75. Zameranie pedagogickej práce v materskej škole je založené na štátnych učebných osnovách pre vzdelávanie v ranom detstve. Materská škola sa zameriava na rozvoj optimálneho potenciálu detí a spolu s rodičmi a ďalšími členmi rodiny realizuje mnoho projektov a podujatí.

Učitelia z materskej školy pravidelne navštevujú rôzne kurzy a workshopy. Aplikujú tiež súčasné didaktické metódy a stratégie a tiež skúmajú nové prístupy. Učitelia sú počas praxe aj mentormi pre študentov z Pedagogickej fakulty. Účasť študentov je súčasťou ich vzájomnej spolupráce.

Newsletter