Partneři

Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Česká republika)


Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. bylo založeno v roce 1996 a osvědčilo se jako přední vydavatel různých vzdělávacích produktů se zaměřením na vývoj učebních materiálů pro ředitele, učitele a studenty.

Ve svém portfoliu má společnost více než 630 specializovaných publikací a během posledních několika let vyvíjí hlavně školicí materiály pro pedagogy. Vydavatelství také nabízí akreditované programy pro učitele na prvním a druhém stupni základního vzdělávání i pro ředitele škol. Rovněž usnadňuje cílené diskuse mezi vedoucími orgány ve školství a dalšími odborníky o otázkách s vysokou prioritou na národní a evropské úrovni prostřednictvím pořádání odborných konferencí a workshopů.

Společnost úspěšně provedla projekty GSS a WELCOME financované v rámci programu Erasmus+. Projekt GSS (2015–2018) byl zaměřen na zvýšení kompetencí učitelů v oblasti předškolního vzdělávání, aby učitelé před vstupem dětí na základní školu realizovali průběžné hodnocení rozvoje dětí, a tak podpořili jejich hladký přechod na další vzdělávací stupeň.

Univerzita Karlova (Česká republika)


Univerzita Karlova byla založena 7. dubna 1348 Karlem IV. a je jednou z nejstarších evropských univerzit. V současné době má univerzita 17 fakult, dále 3 ústavy, 6 dalších center výuky, výzkumu, vývoje a dalších tvůrčích aktivit, centrum poskytující informační služby, 5 zařízení sloužících celé univerzitě. Aktuálně je zde více než 53 000 studentů zapsáno do více než 300 akreditovaných studijních programů, které nabízejí více než 642 různých kurzů.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy byla založena v roce 1946 a aktivně se věnuje mezinárodní spolupráci. Po roce 1989 se účastnila několika evropských projektů a v současné době se podílí na některých projektech ERASMUS + KA1, KA2, KA3, aktivitách AKTION, visegrádském programu atd. Pro své mezinárodní aktivity ve výuce a výzkumu využívá Pedagogická fakulta UK bilaterální dohody. Fakulta je zapojena v asi 60 bilaterálních dohodách Univerzity Karlovy, nejrozsáhlejší spolupráce je rozvíjena s univerzitami v Německu, Polsku a na Slovensku. Fakulta vytvořila koncepci studia s důrazem na kvalitní osobní a profesní rozvoj studentů, aby je co nejlépe připravila na progresivní koncepci školního vzdělávání.

Katedra preprimární a primární pedagogiky při PedF UK má vedoucí postavení mezi pracovišti připravujícími učitele na celostátní úrovni. Většina učitelů jsou vysoce respektované osobnosti v oboru, kteří se současně starají o kvalitní výuku studentů s důrazem na partnerství a spolupráci při výuce, aktivní metody výuky a sebereflexi.

Fakultní mateřská škola se speciální péčí v Praze (Česká republika)


Mateřská škola Fakultní mateřská škola se speciální péčí se nachází na Praze 6 a nabízí prostorné prostředí vhodné pro děti. Zaměřuje se na děti ve věku od 3 do 6 let. Kapacita mateřské školy je 115 dětí. Děti (včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) jsou rozděleny do pěti věkově heterogenních tříd. Vzdělávací program každé třídy vychází z filozofie školy. Každá třída je specifická s ohledem na zaměření a vybavení svých učitelů a zařízení. V mateřské škole je také jedna speciální třída pro děti vyžadující zvláštní péči.

Mateřská škola se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání s využitím kreativních dramaticko-vzdělávacích metod. Součástí mateřské školy je „Speciálně pedagogické centrum“ a má status „Fakultní škola“ (poskytuje možnost praxe pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy). Učitelé v mateřské škole jsou proto neustále vzděláváni v oblast mentoringu, koučování a vedení reflexivních rozhovorů.

Rodičům se doporučuje, aby aktivně přispívali do vzdělávacího procesu. Prostřednictvím Rodičovského KLUBU významně podporují vizi a poslání mateřské školy.

Mateřské školy Kopřivnice (Česká republika)


Zřizovatelem Mateřské školy Kopřivnice p.o je město Kopřivnice. Součástí „MŠ Kopřivnice“ je 9 mateřských škol, z nichž 7 se nachází ve městě Kopřivnice a 2 na kopřivnickém předměstí: Lubina a Mniší. Počet tříd v těchto mateřských školách je 27 s celkovou kapacitou míst pro 688 dětí. Každá mateřská škola má vlastní školní jídelnu a zahradu.

Mateřské školy obvykle navštěvují děti ve věku od 3 do 6 let, ale mají také děti ve věku od 2 let. Od roku 2005 se zaměřují na práci s nadanými dětmi a jejich rodiči, vzdělávají předškolní pedagogy v oblasti práce s nadanými dětmi.

Mateřské školy se zapojily do mnoha projektů: Od roku 2005 do interního projektu vzdělávání nadaných dětí, od roku 2018 do projektu „CESTA“, který je spolufinancován Evropskou unií.

MŠ Koprivnice od roku 2013 uplatňuje přístup inkluzivního vzdělávání se zaměřením na programy prevence sekundárních důsledků zdravotního postižení dětí, práci s dětmi s jiným mateřským jazykem a vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Katolická univerzita v Ružomberku (Slovensko)


Zákonem Národní rady Slovenské republiky ze dne 10. května 2000 se zakládá Katolická univerzita, od 1. dubna 2000 se dvěma fakultami: pedagogickou a filozofickou.

Katolická univerzita vykonává svoji činnost zejména v humanitních, historických, pedagogických, sociálních a zdravotnických vědách, také v oblasti umění, ekonomiky, managementu a práva. Katolická univerzita v Ružomberku se skládá ze čtyř fakult a studuje zde 4 103 studentů.

Na Pedagogické fakultě je zřízena katedra předškolního a základního vzdělávání. Poskytuje výuku předmětů v oblasti předškolní a elementární pedagogiky a zaměřuje se na vzdělávání a formování studentů, vede je ke znalostem a schopnostem reflektovat problémy současné společnosti. Katedra navázala spolupráci se školskými diecézními úřady a dalšími středisky pedagogických věd na Slovensku i v zahraničí. Svými aktivitami poskytuje další vzdělávání mateřským školám, školním klubům, centrům volného času a učitelům primárního vzdělávání s cílem dosáhnout požadované kvalifikace.

Mateřská škola Riadok v Ružomberku (Slovensko)


Mateřská škola „Riadok 4“ se nachází v centru Ružomberku a byla založena v roce 1990 městem Ružomberk. Funguje v souladu se Státním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem „Stonožka objavuje svet“. Mateřská škola zahrnuje 6 tříd pro děti ve věku od 3 do 6 let a také děti s odloženou povinnou školní docházkou. Mateřskou školu navštěvuje celkem 117 dětí. V mateřské škole je dvanáct kvalifikovaných pedagogických pracovníků a deset provozních pracovníků.

Mateřská škola podporuje rozvoj dětí v oblasti sociálně-emocionální, intelektuální, fyzické, estetické a rozvíjí schopnosti a dovednosti a také vytváří předpoklady pro další vzdělávání. Mateřská škola připravuje děti na život ve společnosti podle individuálních požadavků každého dítěte. Tradice mateřské školy vychází ze zaměření školy na udržení zdravého životního stylu, mateřská škola organizuje kurzy bruslení, lyžování a plavání, kondiční cvičení ve fitness ve věkových třídách 5–6 let. Škola je rovněž zapojena do projektu Městské policie v Rožmberku.

Úkolem učitelů je, aby mateřská škola usnadňovala vzdělávací proces a podporovala samostatnost dětí a vytváření vlastních závěrů. Školní vzdělávací program je založen také na výuce založené na činnostech, která hravě přispívá k rozvoji základních základů klíčových kompetencí dítěte předškolního věku. Mateřská škola rovněž vypracovala projekt rozvoje finanční gramotnosti zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti v předškolním věku. Děti získají základní informace při procvičování slovní zásoby, předmatematických činností a dalších aritmetických, uměleckých výrazů a rozvíjení sociálních kompetencí.

P7 – UNIVERZITA V MARIBORU VZDĚLÁVACÍ FAKULTA (SLOVINSKO)


Univerzita v Mariboru je druhou největší slovinskou veřejnou univerzitou s více než 13 000 studenty a přibližně 1 000 akademických pracovníků. Snaží se o dokonalost ve vzdělávání a zvyšování znalostí pomocí aplikovaného a základního výzkumu od roku 1961. Provádí studijní programy na všech úrovních, vysokoškolských, postgraduálních i doktorských.

Pedagogická fakulta, která se účastní tohoto projektu, rozvíjí studijní programy pro učitele na různých úrovních a zabývá se vědeckým výzkumem v oblasti pedagogiky a vzdělávání. Mezinárodní spolupráce zahrnuje krátkodobou mobilitu (zejména Erasmus, ale také norský grantový mechanismus a CEEPUS) a dlouhodobou spolupráci prostřednictvím evropských projektů (Evropský sociální fond, Horizont 2020, strategická partnerství Erasmus+, kreditní mobilita, budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání).

Pedagogická fakulta se v posledních 5 letech podílela na řadě národních, mezinárodních a evropských projektů EU v různých oblastech: inovace vysokých škol, harmonizace osnov pro učitele předškolního vzdělávání, rozvoj studijních programů pro mladé studenty cizích jazyků, rozvoj vzdělávání v oblasti ICT, zřízení centra pro otevřené inovace, rozvoj vzdělávacích modulů pro studenty předškolní pedagogiky atd.

Mateřská škola v Mariboru VRTEC STUDENCI MARIBOR


Mateřská škola Studenci Maribor je veřejná instituce a byla založena v roce 1971. Nachází se v Mariboru, druhém největším městě ve Slovinsku. Mateřská škola má 6 oddělení na jiném místě, Studenci, Radvanje, Pekre a Limbuš, a je k dispozici dětem ve věku od 1 do 6 let. Kapacita mateřské školy je 580 dětí a 34 skupin. Počet učitelů v instituci se pohybuje kolem 75. Těžiště pedagogické práce v mateřské škole je založeno na státních osnovách pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj optimálního potenciálu dětí a spolu s rodiči a dalšími členy rodiny realizuje mnoho projektů a akcí.

Učitelé z mateřské školy pravidelně navštěvují různé kurzy a workshopy. Rovněž uplatňují současné didaktické metody a strategie a také zkoumají nové přístupy. Učitelé jsou během praxe také mentory studentů z pedagogické fakulty. Účast je součástí vzájemné spolupráce.

Newsletter