Partnerji

Založba Dr. Josef Raabe (Češka)


Založba Dr. Jose Raabe je bila ustanovljena leta 1996 in velja za vodilnega ponudnika različnih izobraževalnih gradiv s poudarkom na razvoju učnih gradiv za vodstva šol, učitelje in učence. V svojem portfoliju ima podjetje več kot 630 specializiranih publikacij in v zadnjih nekaj letih razvija predvsem gradiva za pedagoške delavce. Založba ponuja tudi akreditirane programe za učitelje razredne in predmetne stopnje osnovnošolskega izobraževanja ter za vodje šol. Poleg tega z organizacijo strokovnih konferenc in delavnic omogoča tudi usmerjene razprave vodij izobraževanj in drugih strokovnjakov o prednostnih temah na nacionalni in evropski ravni. Podjetje je uspešno izvedlo projekte GSS in WELCOME financirane v okviru programa Erasmus +. Namen projekta GSS (2015–2018) je bil izboljšati kompetence vzgojiteljev predšolske vzgoje pri vrednotenju in ustrezni obravnavi otrok glede na njihovo stopnjo spretnosti in zrelosti pred začetkom osnovnošolskega izobraževanja, kar prispeva k lažjemu prehodu.

Karlova univerza v Pragi (Češka)


Karlovo univerzo je 7. aprila 1348 ustanovil Karel IV. in je ena najstarejših evropskih univerz. Univerzo trenutno sestavlja 17 fakultet, 3 inštituti, 6 drugih centrov za izobraževalne, raziskovalne, razvojne in druge kreativne dejavnosti, center za informacijske storitve, 5 objektov, ki služijo celotni univerzi, in rektorat. Univerza ima okrog 53000 študentov vpisanih v več kot 300 akreditiranih študijskih programov, ki ponujajo skupno več kot 642 različnih predmetov. Pedagoška fakulteta na Karlovi univerzi je bila ustanovljena leta 1946 in je aktivno vpeta v mednarodno sodelovanje. Po letu 1989 je sodelovala v več evropskih projektih in je trenutno vključena v nekaj projektov ERASMUS + KA1, KA2, KA3, v dejavnosti AKTION, v program Visegrad, itd. Pedagoška fakulteta za mednarodne dejavnosti na področju izobraževanja in raziskovanja uporablja bilateralne sporazume, in sicer ima okrog 60 bilateralnih sporazumov, pri čemer je najširše sodelovanje vzpostavljeno z univerzami v Nemčiji, na Poljskem in Slovaškem. Fakulteta je oblikovala koncept študija s poudarkom na kvaliteti osebnega in profesionalnega razvoja študentov, z namenom da bi jih najbolje pripravili na progresivno zasnovo šolskega izobraževanja.

Oddelek za predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje ima vodilni položaj med fakultetami, ki pripravljajo učitelje po vsej državi. Večina profesorjev je zelo cenjenih osebnosti na svojem znanstvenem področju in obenem težijo h kakovostnemu poučevanju študentov s poudarkom na partnerstvu in sodelovanju pri poučevanju, aktivnih metodah poučevanja in samorefleksiji.

Fakultetni vrtec s posebnim/razvojnim oddelkom v Pragi (Češka)


Fakultetni vrtec s posebnim/razvojnim oddelkom se nahaja v Pragi in ponuja otrokom prijazno in prostorno okolje. Namenjen je otrokom med 3. in 6. letom. Kapaciteta vrtca je do 115 otrok. Otroci (vključno z otroki s posebnimi izobraževalnimi potrebami) so razdeljeni v pet starostno heterogenih razredov. Izobraževalni program vsakegga oddelka temelji na filozofiji vrtca. Vsak oddelek je specifičen glede na usmerjenost učiteljev in opremljenost prostorov. Vrtec vključuje tudi en poseben oddelek za otroke s posebnimi potrebami.

Vrtec se osredotoča na inkluzivno izobraževanje z uporabo kreativnih dramsko-izobraževalnih metod. Vrtec vključuje “Posebni pedagoški center” in ima status “fakultetne šole” (ponuja možnost prakse študentom Pedagoške fakultete na Karlovi univerzi v Pragi), tako se vzgojiteljice v vrtcu nenehno izobražujejo na področje mentorstva, treniranja in vodenja reflektivnih intervjujev.

Starše spodbujajo, da dejavno prispevajo k izobraževalnemu procesu. V okviru kljuba KLUB staršev pomembno prispevajo k viziji in poslanstvu vrtca.

Vrtci Kopřivnice (Češka)


Ustanovitelj Vrtcev Kopřivnice je mesto Kopřivnice. Vrtci Kopřivnice vključujejo 9 vrtcev, od tega 7 v mestu Kopřivnice in 2 v predmestjih: Lubina in Mniší. V vseh vrtcih je skupaj 688 otrok. Vsak vrtec ima svojo jedilnico in vrt.

V vrtce so vključeni otroci med 3. in 6. letom, sprejmejo pa tudi otroke stare 2 leti. Od leta 2005 se osredotočajo na delo z nadarjenimi otroki in njihovimi starši, vzgojitelje predšolskih otrok pa izobražujejo na področju dela z nadarjenimi otroki. Vrtci so bili vključeni v številne projekte: od leta 2005 v interni projekt izobraževanja nadarjenih otrok, od leta 2018 v projekt “CESTA”, ki ga sofinancira Evropska unija.

V Vrtcih Koprivnice od leta 2013 uporabljajo pristop inkluzivnega izobraževanja, s poudarkom na programih za preprečevanje sekundarnih posledic otrok s posebnimi potrebami, delu z otroki, katerih materni jezik je drugačen in izobraževanju otrok iz socialno šibkejših družbenih okolij.

Katoliška univerza, Ružomberok (Slovaška)


Zakon Državnega sveta Slovaške republike z dne 10. maja 2000, je 1. aprila 2000 ustanovil katoliško univerzo z dvema fakultetama: Pedagoško fakulteto in Filozofsko fakulteto.

Katoliška univerza opravlja svoje dejavnosti predvsem na področjih humanistike, zgodovine, pedagogike, družbenih in zdravstvenih ved ter na področju umetnosti, ekonomije, menedžmenta in prava. Katoliško univerzo v Ružomberku sestavljajo štiri fakultete, s 4.103 študentov.

Na Pedagoški fakulteti je ustanovljen oddelek za predšolsko in razredni pouk, ki omogoča poučevanje predmetov s področja predšolske vzgoje in razrednega pouka. Osredinjeni so na izobraževanje in oblikovanje študentov, ter jih vodijo do znanja in sposobnosti, s katerimi reflektirajo izzive v sodobni družbi. Oddelek je vzpostavil sodelovanje s šolskimi škofijskimi uradi in drugimi centri izobraževalnih znanosti na Slovaškem in v tujini. S svojimi dejavnostmi zagotavlja poklicno izobraževanje za vrtce, šolske klube, prostočasne centre in učitelje osnovnošolskega izobraževanja za doseganje zahtevanih kvalifikacij.

Vrtec Riadok, Ružomberok (Slovaška)


Vrtec “Riadok 4” se nahaja v središču Ružomberoka in ga je leta 1990 ustanovilo mesto Ružomberok. Deluje v skladu z državnim izobraževalnim programom za predšolsko vzgojo in vrtčevskim izobraževalnim programom „Stonoga odkriva svet“. Vrtec ima 6 oddelkov za otroke, stare od tri do šest let, in tudi za otroke z odloženim obveznim izobraževanjem. Vrtec obiskuje skupaj 117 otrok. V vrtcu je dvanajst vzgojiteljev in deset drugih strokovnih sodelavcev.

Vrtec podpira razvoj otrok na socialno-emocionalnem, intelektualnem, gibalnem, estetskem področju, razvija sposobnosti in spretnosti otrok ter ustvarja pogoje za nadaljnje izobraževanje. Vrtec pripravi otroke na življenje v družbi v skladu z individualnimi potrebami vsakega otroka. Tradicije vrtca temeljijo na osredotočenosti vrtca na ohranjanju zdravega načina življenja, vrtec organizira tečaje drsanja, smučanja in plavanja, vadbe v fitnesu v starostnih skupinah od 5 do 6 let. Vrtec je vključena tudi v projekt, ki ga izvaja Občinska policija v Ružomberoku.

Vloga vzgojiteljev je, da je vrtcih olajšajo pedagoški proces in podpirajo otroke pri samostojnosti in samostojnemu razmišljanju. Vrtčevski izobraževalni program temelji tudi na poučevanju na podlagi dejavnosti, ki preko igre prispeva k razvoju osnovnih temeljev ključnih kompetenc predšolskega otroka. Vrtec je razvil tudi projekt za razvoj finančne pismenosti, ki se osredotoča na razvoj finančne pismenosti v predšolski dobi. Otroci pridobijo osnovne informacije z urjenjem besedišča, pred matematičnimi dejavnostmi in drugimi aritmetičnimi, umetniškimi dejavnostmi ter z razvijanjem socialnih kompetenc.

P7 – UNIVERZA V MARIBORU PEDAGOŠKA FAKULTETA (SLOVENIJA)


Univerza v Mariboru je druga največja univerza v Sloveniji. Na njej študira okrog 13 500 študentov, zanje pa skrbi približno 2000 zaposlenih in zato nosi izredno pomembno vlogo v regiji. Od leta 1961 si prizadeva za odličnost v izobraževanju ter na podlagi aplikativnega in temeljnega raziskovalnega dela dviguje raven znanja. Izvaja študijske programe na vseh stopnjah, dodiplomske, podiplomske in doktorske.

Pedagoška fakulteta, kot sodelujoča fakulteta v tem projektu, razvija študijske programe za pedagoški kader na različnih stopnjah in se ukvarja z znanstvenim raziskovalnim delom na področjih pedagogike ter vzgoje in izobraževanja. Mednarodno sodelovanje vključuje kratkoročno mobilnost (predvsem Erasmus, pa tudi Norveški mehanizem nepovratnih sredstev in CEEPUS) ter dolgoročno sodelovanje z evropskimi projekti (Evropski socialni sklad, Obzorje 2020, strateška partnerstva Erasmus+, kreditna mobilnost, Krepitev zmogljivosti na področju visokega šolstva).

V zadnjih petih letih je Pedagoška fakulteta sodelovala pri številnih državnih, mednarodnih in projektih EU, na različnih področjih: inovacije visokošolskih ustanov, usklajevanje učnih načrtov za učitelje ECEC, razvoj študijskih programov za mlade učence tujega jezika inovacijah visokošolskih ustanov, usklajevanju učnih načrtov za učitelje ECEC, razvoju študijskih programov za mlade učence tujega jezika, razvoj izobraževanja IKT, ustanovitev centra za odprte inovacije, razvoj izobraževalnih modulov za študente ECEC itd.

VRTEC V MARIBORU VRTEC STUDENCI MARIBOR


Vrtec Studenci Maribor je javni zavod in je bil ustanovljen leta 1971. Nahaja se v Mariboru, drugem največjem mestu v Sloveniji. Vrtec ima 6 organizacijskih enot na različnih lokacijah, Studenci, Radvanje, Pekre in Limbuš in je na voljo otrokom med 1. in 6. letom starosti. Kapaciteta vrtca je 580 otrok in 34 skupin. Število vzgojiteljev v zavodu je okoli 75. Strokovna podlaga vzgojno-izobraževalnemu delu v vrtcu je nacionalni dokument Kurikulum za vrtce. Vrtec se osredotoča na otrokov optimalni razvoj ter skupaj s starši in drugimi družinskimi člani izvaja številne projekte in dogodke.

Vzgojitelji iz vrtca se redno udeležujejo različnih izobraževanj in delavnic. Pri svojem delu uporabljajo tudi sodobne didaktične metode in strategije ter raziskujejo nove pristope. Vzgojitelji so tudi mentorji študentom Pedagoške fakultete v okviru njihovega praktičnega usposabljanja. Vključenost vrtca v projekt je del medsebojnega sodelovanja.

Newsletter