O projektu

Številka projekta: 2020 -1-CZ01-KA201-078464
Erasmus+ Program, KA201, Strateški partnerji v šolskem izobraževanju

O PROJEKTU

Kot poudarja Evropska komisija, je ključnega pomena spodbujati pobude, ki podpirajo in krepijo razvoj ključnih kompetenc za vse posameznike od zgodnjega otroštva dalje.

Mnogi mladi ali neizkušeni vzgojitelji pri načrtovanju poučevanja izhajajo iz tradicionalnega pristopa k poučevanju (predstavitev, praksa in izdelava). Težava je v tem, da ta pristop služi vzgojiteljevim potrebam, vendar je vprašljivo ali izpolnjuje tudi učne potrebe otrok. Iz tega razloga vedno več vzgojiteljev v predšolski vzgoji uporablja pristope, ki so osredinjeni na otroka, pri katerih so potrebe otroka osrednjega pomena za učno vsebino. Dva takšna pristopa sta TBL (an. task-based learning oz. učenje, ki temelji na nalogah) in PBL (an. project-based learning oz. projektno učenje).

Od 1. novembra 2020 je založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o, začela izvajati mednarodni projekt „Učenje z aktivnostmi – doseganje osnovnih kompetenc v predšolski vzgoji in izobraževanju (ABC za vrtce)“. Projekt bo združil prizadevanja osmih organizacij iz treh evropskih držav (Češke, Slovaške in Slovenije). Cilj tega projekta je izboljšati kakovost izobraževanja v predšolski vzgoji z uvajanjem inovativnih pristopov in praks ter zagotoviti celovit razvoj kompetenc otrok na ravni predšolske vzgoje. To bo doseženo s podporo vzgojiteljem v vrtcih, da pridobijo znanje o tem, kako učinkovito uporabiti projektno učenje (PBL) in učenje, ki temelji na nalogah (TBL) na predšolski ravni.

CILJNA SKUPINA

Ciljne skupine projekta ABC za vrtce so večinoma vzgojitelji v predšolski vzgoji, otroci v predšolskem izobraževanju in izvajalci izobraževanj za vzgojitelje, kot so univerze, ponudniki stalnega izpopolnjevanja in različna združenja. Predvidene projektne dejavnosti bodo vključevale več kot 2324 vzgojiteljev predšolske vzgoje, otroke v predšolski vzgoji in izobraževanju, izvajalce izobraževanja, druge zainteresirane deležnike v izobraževanju, akademike in strokovnjake.

Projekt je inovativen, saj želi vzgojitelje spodbuditi, da preidejo iz “voditeljev” v “spodbujevalce” učnega procesa tako, da jih opremi z omenjeno metodologijo za izboljšanje poučevalne prakse in s tem podpre njihov profesionalni razvoj. To vključuje spodbujanje pristopov, ki so osredinjeni na otroka z namenom razvoja otrokove ustvarjalnosti, samostojnosti, neodvisnosti, motivacije za učenje, zavedanja pravic in odgovornosti, reševanja problemov, opazovanja sebe in vrednotenja lastnega znanja in potreb.

CILJI

Cilji projekta:

  • razviti priročnik za vzgojitelje v predšolski vzgoji, ki ne bi le podpiral vzgojiteljev pri izboljševanju njihovih praks, temveč bi tudi podpiral pridobivanje različnih ključnih kompetenc otrok na ravni predšolske vzgoje;
  • opremiti vzgojitelje v predšolski vzgoji z omenjeno metodologijo, učnimi metodami in strategijami, znanjem, kompetencami in orodji za ustrezno izvedbo projektnega učenja in učenja, ki temelji na nalogah za raven predšolske vzgoje;
  • izboljšati začetno izobraževanje vzgojiteljev in stalen profesionalni razvoj;
  • vključiti vidike novo razvite metodologije in usposabljanj v kurikulum univerzitetnih partnerjev;
  • opremiti ciljne skupine s prosto dostopnimi izobraževalnimi viri, ki so visoke kakovosti, brezplačni za uporabo in na voljo v njihovih nacionalnih jezikih.

REZULTATI

Intelektualni rezultati projekta:

  • ABC priročnik za vzgojitelje (O1)
  • ABC Tečaj usposabljanja učiteljev vzgojiteljev (O2)

Newsletter