O projekte

Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA201-078464
Erasmus+ Program KA201, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

O projekte

Ako zdôraznila Európska komisia, je mimoriadne dôležité napomáhať iniciatívam, ktoré podporujú a posilňujú rozvoj kľúčových kompetencií pre všetkých jednotlivcov od raného detstva.

Mnoho novo kvalifikovaných alebo neskúsených učiteľov má tendenciu vychádzať pri plánovaní svojej práce z tradičného frontálneho prístupu PPP (PPV?) (prezentácia, prax, produkcia (výroba)). Problém je v tom, že PPP slúži potrebám učiteľa, ale je diskutabilné, či zodpovedá potrebám učiaceho sa dieťaťa. Z tohto dôvodu sa čoraz viac učiteľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve obracia na prístupy viac zamerané na deti, kde sú potreby detí stredobodom edukácie. Dva také prístupy sú TBL (Učenie založené na úlohách/ činnostné učenie) a PBL (Učenie založené na projektoch).

Od 1. novembra 2020, vydavateľstvo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., začalo s implementáciou nadnárodného projektu „Učenie sa praxou – Získanie kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)“. Tento projekt spojí úsilie 8 relevantných organizácií z 3 európskych krajín (Česká republika, Slovensko a Slovinsko) a cieľom tohto projektu je zlepšiť kvalitu predškolského vzdelávania so zavedením inovatívnych prístupov a postupov a zabezpečiť komplexný rozvoj kompetencií detí predškolského veku. Tieto ciele sa dosiahnu podporou učiteľov materských škôl pri získavaní vedomostí o tom, ako efektívne aplikovať projektové učenie a činnostné učenie v predškolskom vzdelávaní.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovými skupinami ABC projektu pre materské školy sú predovšetkým učitelia v materských školách, deti v predprimárnom vzdelávaní a poskytovatelia prípravy učiteľov ako sú univerzity, poskytovatelia kontinuálneho vzdelávania. Predpokladá sa, že do projektových činnosti bude zapojených viac ako 2324 učiteľov predškolských zariadení, detí v predškolskom vzdelávaní, poskytovateľov odbornej prípravy, zainteresovaných strán v oblasti vzdelávania, akademických pracovníkov a odborníkov.

Projekt je inovatívny, pretože sa zameriava na povzbudenie učiteľov, aby prešli z „vedúcich“ na „facilitátora“ procesu učenia tým, že ich vyzbrojí na mieru ušitou metodikou, ako vylepšiť svoju učiteľskú prax a tým podporiť aj svoj profesionálny rozvoj. Patrí sem podpora prístupov zameraných na deti k rozvoju tvorivosti, autonómie, samostatnosti, motivácie k učeniu, povedomia o vlastných právach a zodpovednosti detí, riešenia problémov, sebapozorovania a hodnotenia vlastných vedomostí a potrieb.

ZÁMERY

Zámery projektu:

  • vytvoriť súbor nástrojov pre učiteľov v predškolskom vzdelávaní, ktorý by nielen podporil pedagógov pri zlepšovaní ich postupov, ale podporil by aj získanie rôznych kľúčových kompetencií medzi deťmi na úrovni materských škôl;
  • vybaviť učiteľov predškolského vzdelávania na mieru vytvorenou metodikou, učebnými postupmi a technikami, vedomosťami, kompetenciami a nástrojmi na to, aby vedeli správne aplikovať prístupy učenia sa na základe projektu a na základe úloh na úrovni predškolského vzdelávania;
  • skvalitniť počiatočné vzdelávanie učiteľov a neustály profesionálny rozvoj;
  • integrovať aspekty z novo vyvinutej metodiky a tréningu do vlastných učebných osnov partnerských univerzít;
  • vybaviť cieľové skupiny otvorenými vzdelávacími zdrojmi, ktoré sú kvalitné, bezplatné na použitie a dostupné v ich národných jazykoch.

VÝSTUPY

Intelektuálne výstupy projektu:

  • ABC metodika pre učiteľov (O1)
  • ABC Kurz ďalšieho vzdelávania (O2)

Newsletter