Cíle projektu

Cíle projektu jsou následující:

  • povzbudit učitele k přechodu z role „vedoucího“ na „průvodce“ procesu učení, čímž se podporují přístupy zaměřené na dítě,
  • vybavit učitele předškolního vzdělávání metodikou tvořenou na míru, která jim pomůže rozšířit jejich pedagogickou praxi a tím podpořit jejich profesionální rozvoj,
  • obohatit poskytovatele vzdělávání učitelů aktuálními vzdělávacími materiály a znalostmi,
  • rozvíjet komplexní dovednosti předčtenářské gramotnosti a předmatematických představ u dětí se zaměřením na individuální potřeby a úrovně dosažených výsledků,
  • zlepšit znalosti a kompetence učitelů ohledně moderních metod v předškolním vzdělávání,
  • posilovat dovednosti motivující děti k rozvoji jejich rozvoji kreativity, samostatnosti, soběstačnosti, motivace k učení, uvědomění si vlastních práv a povinností, řešení problémů, sebehodnocení a hodnocení vlastních znalostí a potřeb dětí,
  • obohatit vzdělávací programy s cílem zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání poskytovaného na úrovni předškolního vzdělávání,

Tento projekt byl spolufinancován s podporou programu Evropské unie Erasmus +, KA2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

VÝSTUPY PROJEKTU

Během 27 měsíců existence projektu Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy) budeme pracovat na následujících intelektuálních výstupech, které jsou navzájem propojeny a společně vytvářejí jeden celek:

Metodika ABC pro učitele (O1)

metodické pokyny pro učitele předškolního vzdělávání o tom, jak integrovat projektové a činností učení do předškolního vzdělávání s praktickými aktivitami a komplexním přehledem návrhů činností, technik hodnocení a různých dalších zdrojů.

ABC Kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (O2)

vzdělávací program pro poskytovatele vzdělávání učitelů mateřských škol o tom, jak školit studenty předškolní pedagogiky a učitele. Cílem je zlepšit jejich profesní rozvoj se zaměřením na metody orientované na dítě, jako je projektové a činností učení.

Kromě toho budou k dispozici ještě 2 hmatatelné výstupy projektu:

* ABC pilotáž výstupů – testování inovativních výstupů v praxi v průběhu projektu a získání zpětné vazby o použitelnosti, aplikovatelnosti a potenciálu dalšího využití intelektuálních výstupů.

* ABC Závěrečná projektová konference – propagace výsledků projektu, podpora nadnárodní spolupráce na tomto tématu a umožnění širšího dopadu.

Newsletter