Vážení čitatelia,

zasielame Vám štvrtý informačný bulletin venovaný medzinárodnému projektu „Learning by Doing – Development of Key Competences in Preschool Education (ABC for Kindergartens)“. Realizáciu tohto projektu začalo Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s.r.o. v novembri 2020 spolu s ôsmimi partnermi z troch európskych krajín – Slovenska, Českej republiky a Slovinska.

Radi by sme sa s Vami podelili s informáciami o napredovaní nášho projektu, o úspešne splnených úlohách a cieľoch, ktoré sú pred nami.

Veríme, že sa nám spoločne s Vami podarí naplniť náš cieľ – podporovať učiteľov predprimárneho vzdelávania a ich prípravu na uplatňovanie projektového a činnostného učenia.

Tento projekt je financovaný s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Kľúčové akcie 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) predstavuje výhradný názor autora. Národná agentúra SAAIC – Erasmus + ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

www.abc-kindergarten.eu

Čo sa podarilo

V období od novembra 2021 do apríla 2022 sme sa aktívne podieľali na implementácii nasledujúcich aktivít:

– Vytvorenie prvého intelektuálneho výstupu projektu: napísanie a dokončenie Manuálu ABC pre učiteľov.

– Spracovanie druhého intelektuálneho výstupu projektu: Kurz ABC Train the Trainer.

– Plánovanie a vedenie stretnutia na konferencii v Prahe.

Ciele, ktoré sme si doteraz dali, sme aj splnili.

Manuál ABC pre učiteľov

Cieľom projektu je vypracovať metodické usmernenie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania o tom, ako integrovať projektové a činnostné učenie do predškolského vzdelávania pomocou praktických aktivít a komplexného prehľadu príprav na učenie, techník hodnotenia a rôznych doplnkových zdrojov.

V poslednom období sme skompletizovali všetky tri kapitoly. Po spoločnej diskusii sme zapracovali pripomienky externej evalvatorky. Výhrady, ktoré boli spomenuté sa ešte zapracujú pri prekladoch textu. Podrobne sme prešli text všetkých troch kapitol, kde sme prihliadali na špecifickosť každej kapitoly. Pracovníci všetkých troch univerzít i zamestnanci materských škôl sa vyjadrili k pozitívam i negatívam obsahovej stránky manuálu. Zámer kapitol sa nemenil. Prvá kapitola je venovaná úlohe dieťaťa a úlohe učiteľa v predškolskom vzdelávaní. Približuje meniaci sa charakter týchto rolí a vysvetľuje princípy, na ktorých by mala byť založená predškolská výchova, pripravenosť na učenie a pravidelnosť učenia sa dieťaťa predškolského veku. Taktiež predstavuje úlohu pedagóga a možnosti profesionálneho rozvoja učiteľov. Po teoretickom úvode nasleduje komplexná časť o činnostnom a projektovom učení. V tejto časti sú prezentované teoretické východiská a definície oboch didaktických stratégií, ich výhody a výzvy, vyzdvihuje úlohu učiteľa, úlohu detí a úlohu materskej školy. V manuáli sú uvedené aj možnosti využitia činnostného učenia v rôznych oblastiach predškolského vzdelávania s konkrétnymi príkladmi jeho využitia v materskej škole.

Od decembra 2021 do marca 2022 sa manuál overoval v materských školách.

Manuál ABC pre učiteľov je pripravený preklad.

Kurz ABC (O2) s názvom Nové metódy pre motiváciu a aktivizáciu dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní

Na stretnutí sa užšie vyšpecifikoval názov kurzu. Súčasťou kurzu bude činnostné učenie a projektové vzdelávanie, tiež ako aktivizovať dieťa v predprimárnom vzdelávaní, aké metódy a stratégie realizácie sú vhodné a pod.

Bola predstavená platforma a jej možnosti v IT priestore (word, PPT s odkazmi na možnosti nahrávania zvuku k powerpointovej prezentácii), PDF s odkazmi na text, video a interaktívny test.

Obsah kurzu bol vytvorený a schválený účastníkmi projektu. Rozdelili sa termíny plnenia úloh. Dohodlo sa na internej pilotáži v materských školách, ktoré participujú v projekte. Predpokladaný termín pilotáže je od 06/2022 do 09/2022. Prezenčný workshop sa uskutoční 23.9.2022 na PF UK v Prahe.

Kurz O2 bude predstavený na konferencii dňa 24.11.2022 v Prahe. Plánuje sa jazyková mutácia do dvoch jazykov a následne do všetkých štyroch.

Stretnutie partnerov projektu ABC pre materské školy v Ružomberku

Stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo v Ružomberku v dňoch 10. až 12. apríla 2022 a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu. Posledné stretnutie sa realizovalo v novembri 2021 v Prahe prezenčnou formou. Veľmi sme sa tešili na osobné stretnutia, keďže predchádzajúce termíny prebiehali formou online z dôvodu epidémie Covid.

Partneri sa priateľsky stretli už 10.4.2022. Oficiálne rokovania sa začali na nasledujúci deň. Účastníci oficiálne stretnutie začali hudobným vstupom v podaní študenta z PF KU v Ružomberku Kristiána Svečjaka. Na začiatku stretnutia sa partnerom poďakovalo za doterajšie pracovné úsilie a nasledovala produktívna diskusia s novými návrhmi.

Hlavnými bodmi stretnutia bolo ukončenie výstupu O1 a dotvorenie koncepcie na výstup O2.

Naplánovali sa termíny internej pilotáže s projektovými školami, prezenčného workshopu a konferencie. Celé stretnutie sprevádzala priateľská a tvorivá atmosféra.

Stretnutie partnerov projektu ABC pre materské školy v Ružomberku

Stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo v Ružomberku v dňoch 10. až 12. apríla 2022 a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu. Posledné stretnutie sa realizovalo v novembri 2021 v Prahe prezenčnou formou. Veľmi sme sa tešili na osobné stretnutia, keďže predchádzajúce termíny prebiehali formou online z dôvodu epidémie Covid.

Partneri sa priateľsky stretli už 10.4.2022. Oficiálne rokovania sa začali na nasledujúci deň. Účastníci oficiálne stretnutie začali hudobným vstupom v podaní študenta z PF KU v Ružomberku Kristiána Svečjaka. Na začiatku stretnutia sa partnerom poďakovalo za doterajšie pracovné úsilie a nasledovala produktívna diskusia s novými návrhmi.

Hlavnými bodmi stretnutia bolo ukončenie výstupu O1 a dotvorenie koncepcie na výstup O2.

Naplánovali sa termíny internej pilotáže s projektovými školami, prezenčného workshopu a konferencie. Celé stretnutie sprevádzala priateľská a tvorivá atmosféra.

Slovo na záver

Mnohokrát sa zamýšľame nad správnym spôsobom vzdelávania, ale niekedy zabúdame na to podstatné – dieťa. Ak mu ukážeme, načrtneme cestu, môžeme v ňom prebudiť kreatívne myslenie a radosť z poznávania nového. Ak rešpektujeme dieťa a jeho individualitu, aj nás ako učiteľov to môže posunúť. Veríme, že projektové a činnostné učenie je tiež jednou zo správnych ciest v našom školskom systéme.