Vážení čitatelia,

zasielame Vám tretí informačný bulletin venovaný medzinárodnému projektu „Learning by Doing – Development of Key Competences in Preschool Education (ABC for Kindergartens)“. Realizáciu tohto projektu začalo Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s.r.o. v novembri 2020 spolu s ôsmimi partnermi z troch európskych krajín – Slovenska, Českej republiky a Slovinska.

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie o napredovaní nášho projektu, o úspešne splnených úlohách a cieľoch, ktoré sú pred nami.

Veríme, že sa nám spoločne s Vami podarí naplniť náš cieľ – podporovať učiteľov predprimárneho vzdelávania a ich prípravu na uplatňovanie projektového a činnostného učenia.

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Kľúčové akcie 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) predstavuje výhradný názor autora. Národná agentúra SAAIC – Erasmus + ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

www.abc-kindergarten.eu

Čo sa podarilo

V období od júna do novembra 2021 sme sa aktívne podieľali na implementácii nasledujúcich aktivít:

– Vytvorenie prvého intelektuálneho výstupu projektu: napísanie a dokončenie Manuálu ABC pre učiteľov.

– Návrh druhého intelektuálneho výstupu projektu: Kurz ABC Train the Trainer.

– Plánovanie a vedenie stretnutia v Prahe.

S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že všetky tieto ciele boli splnené.

Manuál ABC pre učiteľov

Cieľom projektu je vypracovať metodické usmernenie pre učiteľov predprimárneho vzdelávania o tom, ako integrovať projektové a činnostné učenie do predškolského vzdelávania pomocou praktických aktivít a komplexného prehľadu príprav na učenie, techník hodnotenia a rôznych doplnkových zdrojov.

Hlavnou úlohou v poslednom období bola príprava Manuálu ABC pre učiteľov. Účastníci projektu z univerzít odviedli výbornú prácu a vytvorili Manuál ABC pre učiteľov, ktorý pozostáva z 3 častí. Úvodná časť je venovaná úlohe dieťaťa a úlohe učiteľa v predškolskom vzdelávaní. Približuje meniaci sa charakter týchto rolí a vysvetľuje princípy, na ktorých by mala byť založená predškolská výchova, pripravenosť na učenie a pravidelnosť učenia sa dieťaťa predškolského veku. Taktiež predstavuje úlohu pedagóga a možnosti profesionálneho rozvoja učiteľov. Po teoretickom úvode nasleduje komplexná časť o činnostnom a projektovom učení. V tejto časti sú prezentované teoretické východiská a definície oboch didaktických stratégií, ich výhody a výzvy, vyzdvihuje úlohu učiteľa, úlohu detí a úlohu materskej školy. V manuáli sú uvedené aj možnosti využitia činnostného učenia v rôznych oblastiach predškolského vzdelávania s konkrétnymi príkladmi jeho využitia v materskej škole.

To znamená, že Manuál ABC pre učiteľov je pripravený na evalváciu. Príklady vzdelávacích aktivít založených na činnostnom a projektovom učení, ktoré sú súčasťou Manuálu ABC pre učiteľov, sa budú overovať v materských školách od decembra do marca.

Navrhovanie kurzu ABC Train the Trainer (O2)

Kurz ABC Train the Trainer bude školiacim programom pre poskytovateľov vzdelávania pre učiteľov materských škôl. Kurz bude zameraný na to, ako školiť študentov v pedagogike, a učiteľov ochotných zvýšiť si svoj profesionálny rozvoj s upriamením na metódy orientované na dieťa, ako sú projektové a činnostné učenie.

Štruktúra kurzu Train the Trainer bola prediskutovaná a navrhnutá. Kurz Train the Trainer bude realizovaný ako online kurz a plánovaná štruktúra zahŕňa 4 série po 2 hodinách, spolu 8 hodín online vzdelávania. Všetky pripravené materiály ku kurzu budú voľne dostupné na webovej stránke. Série zahrnuté v kurze sú nasledovné:

Časť 1 – Teoretické východiská predškolského vzdelávania.

Časť 2 – Činnostné učenie.

Časť 3 – Projektové učenie.

Časť 4 – Praktická časť alebo implementácia činnostného a projektového učenia.

Stretnutie partnerov projektu ABC pre materské školy v Prahe

Stretnutie partnerov projektu sa uskutočnilo v Prahe v dňoch 8. a 9. novembra a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu. Vzhľadom na to, že všetky predchádzajúce projektové stretnutia prebiehali online z dôvodu epidémie covidu sme veľmi radi, že sme sa tentokrát mohli stretnúť osobne. Na stretnutí sa zúčastnilo 14 účastníkov, ktorí sa v pondelok neformálne stretli pri večeri. Na druhý deň nasledovalo mimoriadne produktívne stretnutie, ktoré začalo prehľadom dokončených úloh a pokračovalo plánovaním ďalších krokov k dosiahnutiu cieľov projektu. Hlavnými bodmi stretnutia bolo naplánovať pilotáž v materských školách s cieľom zhodnotiť Manuál ABC pre učiteľov a určiť podobu online kurzu Train the Trainer. Na stretnutí boli poskytnuté aj informácie o externej správe a internom hodnotení a dohodli sa dátumy nasledujúcich dvoch stretnutí. 3. stretnutie je plánované v Ružomberku v apríli 2022, 4. stretnutie sa bude konať v Prahe spolu s konferenciou v novembri 2022.

Čo sa pripravuje

V najbližšom období budeme intenzívne pracovať na vyhodnotení teoretickej a praktickej časti Manuálu ABC pre učiteľov, pri ktorom budú dôležitú úlohu zohrávať materské školy zapojené do projektu.

Ďalšou úlohou je pripraviť obsah a naplánovať evaluáciu online kurzu Train the Trainer.

Okrem toho pripravíme ďalšie partnerské stretnutie účastníkov projektu, ktoré je naplánované na apríl 2022 v Ružomberku. Dúfame, že sa budú môcť opäť osobne stretnúť všetci partneri – zástupcovia Karlovej univerzity v Prahe, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzity v Maribore, Fakultnej materskej školy so špeciálnou starostlivosťou v Prahe, Materskej školy Kopřivnice, Materskej školy v Ružomberku a Materskej školy Vrtec Studenci v Maribore.

Slovo na záver

Sme radi, že projekt sa teší záujmu zo strany budúcich aj súčasných učiteľov predprimárneho vzdelávania. Veríme, že projekt má veľký potenciál podporiť a posilniť rozvoj kľúčových kompetencií pre všetkých participujúcich v  predškolskom vzdelávaní tým, že pomôže zmeniť pohľad učiteľov na predprimárne vzdelávanie a presadzovať prístupy zamerané na dieťa.