Vážení čitatelia,

zasielame Vám druhý informačný bulletin, ktorý sa venuje medzinárodnému projektu „Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní (ABC pre materské školy)“. Tento projekt začalo realizovať  Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s.r.o. v novembri 2020 spolu s ďalšími ôsmimi partnermi z troch európskych krajín – Slovenska, Českej republiky a Slovinska.

Chceme Vám poskytnúť informácie o projekte, partneroch, ktorí sa na ňom zúčastnili, o tom, čo sa nám už podarilo zrealizovať, aj o tom, čo nás ešte čaká.

Veríme, že sa nám spoločne s Vami podarí naplniť náš cieľ – podporovať učiteľov v predškolskom vzdelávaní a v príprave učiteľov pri uplatňovaní projektového a činnostného učenia.

 ABC pre materské školy – partneri

Tento projekt bol financovaný s podporou programu Erasmus+, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Kľúčové akcie 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) predstavuje výhradný názor autora. Národná agentúra SAAIC – Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

www.abc-kindergarten.eu

Čo sa podarilo

Do predchádzajúceho obdobia sme vstupovali s dvomi hlavnými úlohami:

  • uskutočniť dotazníkový prieskum v materských školách na Slovensku, v Českej republike a Slovinsku a vyhodnotiť ho;
  • vypracovať návrh a začať vytvárať prvý intelektuálny výstup projektu, ktorým je manuál ABC pre učiteľov.

Sme veľmi radi, že môžeme povedať, že oba tieto ciele sa podarilo naplniť.

Manuál ABC pre učiteľov

Zámerom projektu je vyvinúť súbor nástrojov pre učiteľov v predškolskom vzdelávaní, ktorý by podporoval nielen pedagógov pri zlepšovaní ich metodických postupov, ale aj deti v získavaní kľúčových kompetencií. Na tento účel by učitelia mali používať metodiku, ktorá obsahuje vzdelávacie postupy a techniky, vedomosti, kompetencie a nástroje, ktoré by učiteľom pomohli správne aplikovať činnostné a projektové učenie. Ku koncepcii nového materiálu sa konalo niekoľko stretnutí, na ktorých bol dohodnutý jeho obsah.

Úvodná časť sa bude venovať pohľadu na rolu dieťaťa a rolu učiteľa v predškolskom vzdelávaní. Stručne objasníme  zmenu týchto rolí a princípy, na ktorých by malo byť predškolské vzdelávanie založené. Dôležitú zložku tejto časti budú predstavovať tzv. dispozície k učeniu a zákonitosti učenia dieťaťa predškolského veku ako také. V časti venovanej učiteľom predprimárneho vzdelávania sa zameriame nielen na rolu učiteľa, ale aj na možnosti jeho profesionálneho rozvoja.

Na tieto teoretické východiská nadviaže obsiahla časť venovaná činnostnému a projektovému učeniu. V nej bude vysvetlené všetko podstatné vrátane ukážok z praxe, návodov a odporúčaní pre využívanie týchto vyučovacích metód v praxi materskej školy. Učitelia sa zoznámia s výhodami, ktoré deťom (aj učiteľom) prináša využívanie činnostného a projektového učenia a možnosťami, ako ich využiť pre rozvoj najrôznejších vzdelávacích oblastí.

V súčasnosti sa už na materiáli intenzívne pracuje, jednotliví partneri píšu zodpovedajúce kapitoly, ktoré spoločne konzultujú. Veríme, že už počas leta bude materiál pripravený na overenie v praxi.

 Pilotný prieskum využívania metód vo vzdelávaní

Pre rozhodnutie, ako koncipovať obsah materiálu pre učiteľov, bolo dôležité aspoň nahliadnuť na potreby učiteľov v praxi. Z tohto dôvodu sme pre zástupcov Univerzity Karlovej pripravili dotazník pre učiteľov, zisťujúci ich skúsenosti so zaraďovaním rôznych vyučovacích metód do svojej práce s deťmi v materských školách.

Prieskum sme realizovali len s obmedzeným počtom učiteľov z partnerských škôl zapojených do projektu v jednotlivých krajinách, t. j. z Českej republiky, Slovinska a Slovenska. Aj keď nemôžeme výsledky zovšeobecňovať, priniesli nám veľmi dôležité informácie. Ako najvýznamnejšie vnímame potvrdenie, že celá realizácia nášho projektu je zmysluplná, zodpovedá potrebám praxe a cieli na oblasť, v ktorej si učitelia materských škôl nie sú príliš istí. Ukázalo sa, že práca s deťmi v materských školách je postavená najmä na využívaní verbálnych a demonštračne-názorných metód, ktoré však často vedú k pasivite detí.  Naopak, aktivizujúce metódy sa využívajú výrazne menej. Medzi učiteľmi sa vyskytujú ťažkosti s porozumením pojmom „činnostné učenie“ a „projektové učenie“, dochádza k ich zámene s inými vyučovacími metódami. Napriek tomu, že učitelia predprimárneho vzdelávania zo zapojených škôl majú odlišné skúsenosti, trápia ich podobné problémy a majú podobné potreby. Na ich naplnenie sa čiastočne zameria aj pripravovaný Manuál pre učiteľov, ktorý je koncipovaný práve na základe výsledkov nášho dotazníkového prieskumu. Sme veľmi radi, že daný prieskum potvrdil naše predpoklady a utvrdil nás v presvedčení, že sme sa vydali správnym smerom.

V budúcnosti by sme dotazníkový prieskum veľmi radi realizovali znova, a to so zapojením väčšieho počtu respondentov aj mimo participujúcich partnerských  škôl. Výsledky by mohli poskytnúť zaujímavý obraz o praxi materských škôl a priniesť podnety pre ďalšie skvalitnenie práce učiteľov materských škôl.

Webové a facebookové stránky projektu

Naše webové aj facebookové stránky sú plne funkčné a priebežne aktualizované. Teší nás, že počet ich sledovateľov narastá. Nedávno sme  na stránkach podrobnejšie predstavili partnerov projektu z Českej republiky. Inšpiratívny môže byť nielen ich medailón, ale aj fotografie zo života týchto materských škôl. Niektoré príspevky sa venovali špecifikácii činnostného a projektového učenia, ďalšie  následne informujú o aktuálnom dianí.

(Ilustračná fotografia. Zdroj: webové stránky Fakultnej materskej školy so špeciálnou starostlivosťou v Prahe)

Čo sa pripravuje

Nasledujúce obdobie bude naplnené intenzívnou prácou na dokončení metodického materiálu – Manuálu pre učiteľov,  nasledovať bude jeho overovanie. Zároveň by sme radi zopakovali prieskum s využitím vytvoreného dotazníka.

Čaká nás druhé partnerské stretnutie, ktoré sa  pôvodne malo uskutočniť v júni v Maribore, ale, žiaľ, bude  zrejme opäť online.  Zameria sa na predstavenie prvej verzie metodických materiálov.

 Okrem toho sa budeme pripravovať na partnerské stretnutie účastníkov projektu. Je plánované na november 2021 a dúfame, že sa na ňom budú môcť prvýkrát osobne stretnúť všetci partneri – zástupcovia Univerzity Karlovej v Prahe, Katolíckej univerzity v Ružomberku, Univerzity v Maribore , Fakultnej materskej školy so špeciálnou starostlivosťou v Prahe, Materskej školy Kopřivnice, Materskej školy Riadok v Ružomberku a Materskej školy Vrtec Studenci v Maribore. Vzhľadom na súčasnú situáciu sa zatiaľ všetky stretnutia  konali iba virtuálne, online formou.

 Slovo na záver

Veľmi nás teší, že narastá záujem o projekt, ktorý sa šíri nielen medzi učiteľmi materských škôl, ale aj medzi študentmi Učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie. Veríme a sme presvedčení o zmysluplnosti projektu, ktorý môže pomôcť učiteľom a ukázať, že v materských školách je možné s deťmi pracovať aj inak ako tradičným spôsobom. Aj keď zmena prístupu je pre učiteľov vždy výzvou, výsledky na strane detí sú bezpochyby pádnym dôvodom, prečo skúšať aj niečo, čo je pre nás zatiaľ nové, či nezvyčajné.