Dragi bralci,

pošiljamo vam tretje e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).« Projekt je novembra 2020 začela izvajati

založba Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. skupaj z osmimi drugimi partnerji iz treh evropskih držav: Slovaške, Češke in Slovenije.

Z vami želimo deliti informacije o poteku našega projekta, o nalogah, ki smo jih uspešno opravili, in o ciljih, ki so še pred nami.

Verjamemo, da nam bo skupaj z vami uspelo uresničiti naš cilj – nuditi podporo vzgojiteljem v predšolski vzgoji in izvajalcem izobraževanj za vzgojitelje pri uporabi projektnega učenja in učenja, ki temelji na nalogah.

Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+, številka projekta: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, KA2, Strateško partnerstvo v šolskem izobraževanju.

Ta publikacija (sporočilo) odraža samo stališča avtorjev in niti  Slovaška nacionalna agencija niti Evropska komisija ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  

www.abc-kindergarten.eu

Naši dosežki

V obdobju od novembra 2021 do aprila 2022 smo aktivno sodelovali pri izvajanju naslednjih dejavnosti:

– Ustvarjanje prvega intelektualnega rezultata projekta, in sicer pisanje in dokončanje Priročnika ABC za vzgojitelje.

– Razvoj drugega intelektualnega rezultata projekta: ABC Tečaja usposabljanja učiteljev vzgojiteljev.

– Načrtovanje in izvedba srečanja v Ružomberoku.

Z velikim veseljem poročamo, da so bili vsi zastavljeni cilji doseženi.

Priročnik ABC za vzgojitelje

 Cilj projekta je pripraviti metodološko podporo za vzgojitelje o tem, kako v predšolsko vzgojo vključiti projektno učenje in učenje, ki temelji na nalogah, in sicer s praktičnimi dejavnostmi in podrobnimi pripravami, tehnikami vrednotenja in različnimi dodatnimi viri.

Pred kratkim smo zaključili vsa tri poglavja. Po skupni razpravi smo upoštevali pripombe zunanjega ocenjevalca. Omenjeni pomisleki bodo vključeni v prevode besedila. Skrbno smo pregledali besedilo vseh treh poglavij in pri tem upoštevali posebnosti vsakega poglavja. Sodelavci iz vseh treh univerz in iz vrtcev so podali pripombe o pozitivnih in negativnih vidikih vsebine priročnika. Poudarek poglavij je ostal nespremenjen. Prvo poglavje obravnava vlogo otroka in vlogo vzgojitelja v predšolski vzgoji. Obravnava spreminjajočo se naravo teh vlog in pojasnjuje načela, na katerih mora temeljiti predšolska vzgoja, pripravljenost na učenje in zakonitosti učenja predšolskega otroka. Predstavlja tudi vlogo vzgojitelja in možnosti njihovega strokovnega izpopolnjevanja. Teoretičnemu uvodu sledi obsežno poglavje o učenju, ki temelji na nalogah in projektnem učenju. V tem poglavju so predstavljena teoretična izhodišča in opredelitve obeh didaktičnih strategij, njune prednosti in izzivi, poudarjena je vloga vzgojitelja, vloga otrok in vloga vrtca. V priročniku so predstavljene tudi možnosti uporabe učenja, ki temelji na nalogah na različnih področjih predšolske vzgoje s konkretnimi primeri njegove uporabe v vrtcu.

Priročnik je bil od decembra 2021 do marca 2022 v evalviran v vrtcih.

Priročnik ABC za vzgojitelje je sedaj pripravljen za prevod.

ABC (O2) Tečaj o novih metodah za motivacijo in aktivacijo otroka v predšolski vzgoji

Na sestanku je bilo natančneje opredeljeno ime tečaja. Tečaj bo vključeval učenje, ki temelji na nalogah, projektno učenje, in tudi vsebine, kako aktivirati otroka v predšolski vzgoji, katere metode in strategije izvajanja so primerne, itd.

Predstavljena je bila platforma in njene možnosti v informacijskem prostoru (word, PPT s povezavami do zvočnih posnetkov), PDF s povezavami do besedila, video posnetki in interaktivni test.

Vsebino tečaja so oblikovali in potrdili sodelavci projekta. Določeni so bili roki za zaključek nalog. Dogovorjeno je bilo, da se izvede notranje pilotiranje v vrtcih, ki sodelujejo v projektu. Predviden termin pilotiranja je od 06/2022 do 09/2022. Pregledna delavnica bo potekala 23. 09. 2022 na PF UK v Pragi.

Tečaj O2 bo predstavljen na konferenci 24. 11. 2022 v Pragi. Načrtuje se njegov prevod v dva jezika in nato v vse štiri jezike.

Srečanje partnerjev projekta ABC za vrtce v Ružomberoku

V Ružomberoku je od 10. do 12. aprila 2022 potekalo srečanje projektnih partnerjev, ki so se ga udeležili predstavniki vseh partnerskih organizacij. Zadnje srečanje je potekalo novembra 2021 v Pragi, na katerem so bili prav tako prisotni vsi udeleženci. Zelo smo veseli srečanj v živo, saj so prejšnji sestanki zaradi Covid epidemije  potekali preko spleta.

Partnerji smo se prijateljsko srečali že 10. aprila 2022. Uradne razprave o projektu so se začele naslednji dan. Udeleženci so uradno srečanje začeli z glasbenim vložkom, ki ga je izvedel Kristian Svechjak, študent PF KU v Ružomberku. Na začetku srečanja smo se partnerjem zahvalili za dosedanja delovna prizadevanja, sledila pa je produktivna razprava z novimi predlogi.

Glavni točki srečanja sta bili dokončanje intelektualnega rezultata O1 in dokončanje koncepta za O2.

Načrtovani so bili datumi internega pilotiranja s projektnimi vrtci, delavnico za udeležence in konferenco. Celotno srečanje je potekalo v prijateljskem in ustvarjalnem vzdušju.

Kaj sledi?

V prihajajočem obdobju bomo intenzivno delali na notranjem pilotiranju in udeležbi na delavnicah. Po konferenci in predstavitvi tečaja ABC Nove metode za motiviranje in aktiviranje otroka v predšolski vzgoji.

Močno upamo, da se bodo vsi partnerji – predstavniki Karlove univerze v Pragi, Katoliške univerze v Ružomberku, Univerze v Mariboru, Fakultetni vrtec s posebnim programom v Pragi, Vrtci Koprivnice, Vrtec v Ružomberku in Vrtec Studenci v Mariboru – lahko udeležili konference v Pragi.

Besede ob zaključku

Velikokrat razmišljamo o pravem načinu vzgoje, včasih pa pozabimo na bistveno – na otroka. Če mu pokažemo pot, lahko v njem prebudimo ustvarjalno razmišljanje in veselje do odkrivanja novih stvari. Če spoštujemo otroka in njegovo individualnost, lahko to pomeni tudi napredek nas kot vzgojiteljev. Verjamemo, da je projektno učenje in učenje, ki temelji na nalogah tudi v našem predšolskem vzgojnem sistemu ena od pravih poti.