Dragi bralci,

pošiljamo vam že tretje e-novice, posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce)«. Projekt je začela založba dr. Josef Raabe, s.r.o. novembra 2020 skupaj z sedmimi drugimi partnerji iz treh evropskih držav – Slovaške, Češke in Slovenije.

Z vami bi radi delili informacije o poteku našega projekta, o nalogah, ki smo jih uspešno opravili, in ciljih, ki so še pred nami.

Verjamemo, da lahko skupaj z vami dosežemo naš cilj – podpreti vzgojitelje v predšolski vzgoji in usposabljanje vzgojiteljev pri uporabi projektnega in učenja, ki temelji na nalogah.

Prijetno branje!

Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+, številka projekta: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, KA2, Strateško partnerstvo v šolskem izobraževanju.

Ta publikacija (sporočilo) odraža samo stališča avtorjev in niti  Slovaška nacionalna agencija niti Evropska komisija ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  

www.abc-kindergarten.eu

Kaj smo počeli?

V obdobju od junija do novembra 2021 smo se aktivno vključili v izvajanje naslednjih aktivnosti:

– Ustvarjanje prvega intelektualnega rezultata projekta, in sicer pisanje in dokončanje ABC priročnika za vzgojitelje.

– Oblikovanje drugega intelektualnega rezultata projekta: ABC tečaja usposabljanja učiteljev vzgojiteljev.

– Načrtovanje in izvedba projektnega sestanka v Pragi.

Z velikim veseljem sporočamo, da so bili vsi ti cilji doseženi.

ABC priročnik za vzgojitelje

Namen projekta je razviti metodološko podporo za vzgojitelje predšolske vzgoje o tem, kako PBL in TBL vključiti v predšolsko vzgojo s praktičnimi dejavnostmi, izčrpnim pregledom učnih priprav, tehnik spremljanja in različnimi dodatnimi viri.

Glavna naloga v zadnjem obdobju je bila priprava ABC priročnika za vzgojitelje. Sodelavci projekta iz univerz so opravili zelo dobro delo in napisali ABC priročnik za vzgojitelje, ki je sestavljen iz 3 delov. Uvodni del je posvečen vlogi otroka in vlogi vzgojitelja v predšolski vzgoji. Predstavljena je spreminjajoča se narava teh vlog in pojasnjena načela, na katerih naj temelji predšolska vzgoja, pripravljenost za učenje in zakonitosti učenja predšolskega otroka. Poleg tega je v uvodnem delu predstavljena vloga vzgojitelja in možnosti strokovnega razvoja vzgojiteljev.

Teoretičnemu uvodu sledi obsežen del o učenju, ki temelji na nalogah in projektnem učenju. Predstavljeno je teoretično ozadje in definicije obeh didaktičnih strategij, izpostavljene so njune prednosti in izzivi, vloga vzgojitelja, vloga otrok in vloga vrtca. Poleg tega so predstavljene možnosti uporabe pristopa učenja, ki temelji na nalogah na različnih področjih predšolske vzgoje s konkretnimi primeri njegove uporabe v vrtcu.

Priročnik ABC za vzgojitelje je torej pripravljen za evalvacijo. Primeri dejavnosti učenja, ki temelji na nalogah in primeri projektnega učenja, ki so vključeni v Priročnik ABC za vzgojitelje, bodo evalvirani v vrtcih od decembra do marca.

 Oblikovanje ABC tečaja usposabljanja učiteljev vzgojiteljev (O2)

 ABC tečaj usposabljanja učiteljev vzgojiteljev bo program usposabljanja za izvajalce usposabljanja vzgojiteljev o tem, kako usposobiti študente predšolske vzgoje in vzgojitelje, ki želijo nadgraditi svoj poklicni razvoj, s poudarkom na metodah osredotočenih na učenca kot sta PBL in TBL.

Do sedaj je bila obravnavana in oblikovana struktura tečaja usposabljanja učiteljev vzgojiteljev. Tečaj bo zasnovan kot spletni tečaj in načrtovana struktura vključuje 4 sklope po 2 uri, skupaj 8 ur spletnega učenja. Vsa pripravljena gradiva za tečaj bodo brezplačno dostopna na spletni strani. Vsebinski sklopi tečaja so naslednji:

Sklop 1 – Teoretična izhodišča predšolske vzgoje.

Sklop 2 – Učenje, ki temelji na nalogah

Sklop 3 – Projektno učenje

Sklop 4 – Praktični del oziroma izvedba učenja, ki temelji na nalogah in projektnega učenja.

Projektni sestanek v Pragi

Projektnega sestanka v Pragi, ki je potekal 8. in 9. novembra, so se udeležili predstavniki vseh projektnih partnerskih organizacij. Glede na to, da so vsi dosedanji projektni sestanki zaradi epidemije Covid19 potekali prek spleta, smo zelo veseli, da smo se tokrat lahko srečali v živo. Projektnega sestanka se je udeležilo 14 udeležencev, ki so se v ponedeljek zvečer najprej neformalno srečali na spoznavni večerji. Naslednji dan je sledilo izjemno produktivno srečanje, ki se je začelo s pregledom opravljenih projektnih nalog in nadaljevalo z načrtovanjem naslednjih korakov za doseganje projektnih ciljev. Glavne točke sestanka so bile načrtovanje pilotiranja v vrtcih za evalviranje ABC priročnika za vzgojiteljev in določitev zasnove spletnega tečaja usposabljenja učiteljev vzgojiteljev. Podane so bile tudi informacije o zunanjem poročilu in notranji evalvaciji ter dogovorjeni datumi naslednjih dveh sestankov. Tretji projektni sestanek bo predvidoma v Ružemborku aprila 2022, 4. projektni sestanek pa bo potekal v Pragi skupaj s konferenco novembra 2022.

Kaj sledi?

 V bližnji prihodnosti bomo intenzivno delali na evalvaciji teoretičnega in praktičnega dela ABC priročnika za vzgojitelje, pri čemer bodo imeli pomembno vlogo sodelujoči vrtci.

Naslednja naloga je pripraviti vsebino spletnega ABC tečaja usposabljanja učiteljev vzgojiteljev in načrtovati njegovo evalvacijo.

Poleg tega bomo pripravili naslednji partnerski sestanek udeležencev projekta, ki bo predvidoma aprila 2022 v Ružomberoku in upamo, da se bodo vsi partnerji lahko ponovno osebno srečali – predstavniki Karlove univerze v Pragi, Katoliške univerze v Ružomberoku, Univerze v Mariboru, Fakultetnega vrtca s posebnim varstvom v Pragi, Vrtcev Kopřivnice, Vrtci v Ružomberoku in Vrtec Studenci v Mariboru.

 Besede ob zaključku

Veseli nas, da je projekt pritegnil  zanimanje tako bodočih predšolskih vzgojiteljev kot vzgojiteljev iz prakse. Verjamemo, da ima projekt velik potencial pri podpori in krepitvi razvoja ključnih kompetenc vseh, ki so vključeni v izobraževanje v zgodnjem otroštvu, in sicer tako, da pomaga spreminjati poglede vzgojiteljev na predšolsko vzgojo in spodbuja pristope, ki so osredotočeni na otroka.