Dragi bralci,

pošiljamo vam druge e-novice posvečene mednarodnemu projektu »Učenje skozi dejavnosti – doseganje osnovnih kompetenc v predšolskem obdobju (ABC za vrtce).« Izvedbo tega projekta je začela založba dr. Josef Raabe, s.r.o. v novembru 2020 skupaj z sedmimi drugimi partnerji iz treh evropskih držav: Slovaške, Češke in Slovenije.

Posredovati vam želimo informacije o projektu, sodelujočih partnerjih, kaj smo že uspeli izvesti in kaj nas še čaka.

Verjamemo, da bomo skupaj z vami lahko izpolnili naš cilj – nuditi podporo vzgojiteljem v predšolski vzgoji in izvajalcem izobraževanj za vzgojitelje pri uporabi projektnega učenja in učenja, ki temelji na nalogah.

Berite nas še naprej.

Partnerji projekta ABC za vrtce

 Ta projekt je bil financiran s podporo programa Erasmus+, številka projekta: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, KA2, Strateško partnerstvo v šolskem izobraževanju.

Ta publikacija (sporočilo) odraža samo stališča avtorjev in niti  Slovaška nacionalna agencija niti Evropska komisija ne odgovarjata za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.  

www.abc-kindergarten.eu

Kaj smo naredili?

V preteklo obdobje smo vstopili z dvema glavnima nalogama:

  • izvesti anketiranje z vprašalnikom v vrtcih na Slovaškem, Češkem in v Sloveniji ter analizirati rezultate;
  • oblikovati osnutek in začeti ustvarjati prvi intelektualni rezultat projekta, to je ABC priročnik ABC za vzgojitelje.

Z velikim veseljem lahko trdimo, da smo uspeli izpolniti oba zastavljena cilja.

 ABC priročnik za vzgojitelje

Cilj projekta je razviti sklop izobraževalnih orodij za vzgojitelje v predšolski vzgoji, ki ne bodo v pomoč le vzgojiteljem pri izboljšanju njihovih didaktičnih pristopov, temveč tudi otrokom pri pridobivanju ključnih kompetenc. Vzgojitelji bodo tako opremljeni z didaktičnih znanjem, ki vključuje izobraževalne postopke in tehnike, znanje, kompetence in orodja za ustrezno izvedbo učenja, ki temelji na nalogah in projektnega učenja. O zasnovi novega gradiva je bilo izvedenih več sestankov, na katerih je bila sprejeta njegova vsebina.

Uvodni del bo namenjen pogledu na vlogo otroka in vlogo učitelja v predšolski vzgoji. Na kratko bo razložena sprememba teh vlog in načela, na katerih naj bi temeljila predšolska vzgoja. Pomemben sestavni del tega dela bodo tako imenovane dispozicije učenja in zakonitosti učenja predšolskega otroka kot takega. V poglavju posvečenem vzgojiteljem, se ne bomo osredotočili le na vlogo učitelja, temveč tudi na možnosti njegovega poklicnega razvoja.

Tem teoretičnim izhodiščem bo sledil obsežen del, posvečen učenju, ki temelji na nalogah in projektnemu učenju. Poleg pojasnitve bistvenih značilnosti omenjenih učnih pristopov bodo vključeni tudi primeri iz prakse, navodila in priporočila za uporabo teh pristopov v predšolski vzgoji. Vzgojitelji se bodo seznanili s koristmi, ki jih uporaba projektnega učenja in učenju, ki temelji na nalogah prinaša otrokom (in vzgojiteljem), ter z možnostmi njune uporabe teh pristopov za razvoj različnih izobraževalnih področij.

Trenutno potekajo intenzivne priprave priročnika; sodelujoči partnerji skupaj pišejo posamezna poglavja in o njih razpravljajo. Verjamemo, da bo gradivo že poleti pripravljeno za preverjanje v praksi.

 Pilotna raziskava o uporabi učnih metod

 Za odločitev kako oblikovati vsebino gradiv za vzgojitelje, je bilo pomembno, da preučimo vsaj potrebe vzgojiteljev v praksi. S tem namenom so predstavniki Karlove univerze pripravili vprašalnik za vzgojitelje, ki je usmerjen v ugotavljanje njihovih izkušenj z vključevanjem različnih učnih metod v njihovo delo z otroki v vrtcih.

Raziskava je bila izvedena le z omejenim številom vzgojiteljev iz partnerskih vrtcev, ki so vključeni v projekt v posameznih državah, torej iz Češke, Slovenije in Slovaške. Kljub temu, da rezultatov ne moremo posploševati, smo pridobili zelo pomembne informacije. Kot najpomembnejšo potrditev dojemamo, da je celotna izvedba našega projekta smiselna, ustreza potrebam prakse in je usmerjena na področja, na katerih se vzgojitelji v vrtcih ne čutijo najbolj suvereni. Izkazalo se je, da delo z otroki v vrtcih temelji predvsem na uporabi verbalnih in demonstracijskih metod, ki pa pogosto vodijo v pasivnost otrok. Metode usmerjene v aktivnosti uporabljajo bistveno manj. Med učitelji obstajajo težave pri razumevanju pojmov “učenje, ki temelji na nalogah” in “projektno učenje” in ju zamenjujejo z drugimi učnimi metodami. Čeprav imajo vzgojitelji iz sodelujočih vrtcev različne izkušnje, imajo podobne težave in potrebe. Nastajajoči Priročnik za vzgojitelje, ki temelji na izsledkih naše ankete, bo delno usmerjen tudi na v njihovo izpopolnjevanje. Zelo smo veseli, da je raziskava potrdila naše predpostavke in potrdila, da gremo v pravo smer.

V prihodnosti bi zelo radi ponovno izvedli anketni vprašalnik, v katerem bi zajeli večje število anketirancev tudi zunaj sodelujočih partnerskih vrtcev. Rezultati bi lahko dali zanimiv vpogled v prakso vrtcev in omogočili predloge za nadaljnje izboljšanje dela vzgojiteljev v vrtcih.

 Spletna stran in Facebook stran projekta

 Naša spletna stran in Facebook stran sta popolnoma delujoči in ju sproti posodabljamo. Zelo smo veseli, da število sledilcev iz dneva v dan narašča. Pred kratkim so bili na spletni strani podrobneje predstavljeni projektni partnerji iz Češke. Ne le njihova maketa ampak tudi fotografije, ki prikazujejo življenje vrtca so zelo navdihujoči. Nekateri prispevki so bili namenjeni podrobnemu opisu učenja, ki temelji na nalogah in projektnega učenja, drugi pa so bili namenjeni obveščanju o aktualnih dogodkih.

  

(ponazoritvena fotografija. Vir: spletna stran  Fakultetnega vrtca v Pragi)

Kaj sledi?

Prihajajoče obdobje bo namenjeno intenzivnemu delu v zvezi s pripravo in dokončanjem didaktičnega gradiva, Priročnika za vzgojitelje. Nato bo sledilo njegovo preverjanje. Istočasno pa bomo še enkrat izvedli raziskavo, pri kateri bomo uporabili že pripravljen vprašalnik.

Izvedli bomo tudi drugo srečanje projektnih partnerjev, ki je bilo sprva načrtovano v mesecu juniju v Mariboru, ampak se bo verjetno, zaradi trenutnih razmer, odvilo preko spleta. Srečanje bo namenjeno predstavitvi prvega osnutka didaktičnih materialov.

Poleg tega se bomo pripravili na naslednje srečanje projektnih partnerjev, ki je predvideno v mesecu novembru 2021. Upamo, da se bomo  takrat vsi partnerji – predstavniki Charles univerze v Pragi, Katoliške univerze Ružembork, Univerze v Mariboru, Fakultetnega vrtca v Pragi, Vrtca Koprivnice, Vrtca Riadok v Ružomberoku in Vrtca Studenci Maribor –   lahko prvič srečali v živo, saj so do sedaj zaradi epidemioloških razmer vsa srečanja potekala le preko spleta.

 Besede ob zaključku

Zelo smo zadovoljni, da je vse več zanimanja za projekt, ki se širi ne le med vzgojitelji, temveč tudi med študenti predšolske vzgoje. Globoko verjamemo in smo prepričani v uporabnost projekta, ki lahko pomaga vzgojiteljem in pokaže, da je v vrtcih pri delu z otroki mogoče uporabiti tudi nove in ne le tradicionalnih pristopov poučevanja.

Čeprav predstavlja  spreminjanje odnosa vzgojiteljev vedno izziv, so rezultati otrok nedvomno dober razlog, da z uvajanjem inovativnih pristopov in praks poskusimo nekaj, kar je za nas novo ali nenavadno.