Vážení čtenáři,

zasíláme Vám druhý zpravodaj věnovaný mezinárodnímu projektu „Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy)“. Realizaci tohoto projektu zahájilo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. v listopadu 2020 spolu s dalšími osmi partnery ze tří evropských zemí – Slovenska, České republiky a Slovinska.

Chceme vám poskytnout informace o projektu, zúčastněných partnerech, o tom, co se nám již podařilo realizovat a co nás ještě čeká.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří naplnit náš cíl – podporovat učitele v předškolním vzdělávání a v přípravě učitelů při uplatňování projektového a činnostního učení.

 Čtěte dál!

 ABC pro mateřské školy – partneři

 Tento projekt byl financován s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Klíčová akce 2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Tato publikace (dokument) představuje výhradní názor autora. Národní agentura SAAIC – Erasmus + ani Evropská komise neodpovídají za jakékoli použití informací v nich obsažených.

www.abc-kindergarten.eu

 Co se podařilo

Do uplynulého období jsme vstupovali se dvěma hlavními úkoly:

  • realizovat dotazníkové šetření v mateřských školách na Slovensku, v České republice a ve Slovinsku a vyhodnotit jej;
  • vypracovat návrh a začít vytvářet první intelektuální výstup projektu, kterým je manuál ABC pro učitele.

Jsme velice rádi, že můžeme říct, že oba tyto cíle se podařilo naplnit.

Manuál ABC pro učitele

Záměrem projektu je vyvinout soubor nástrojů pro učitele v předškolním vzdělávání, který by nejen podporoval pedagogy při zlepšování jejich metodických postupů, ale také podporoval děti v získávání klíčových kompetencí. K tomuto účelu má učitelům posloužit metodika, která by obsahovala vyučovací postupy a techniky, znalosti, kompetence a nástroje, které by učitelům pomohly správně aplikovat činnostní a projektové učení. Ke koncepci nového materiálu proběhlo několik schůzek, na kterých byl dohodnut jeho obsah.

Úvodní část bude věnována pohledu na roli dítěte a roli učitele v předškolním vzdělávání. Bude stručně objasněna změna těchto rolí a principy, na kterých by mělo být předškolní vzdělávání založeno. Důležitou složkou této části budou představovat tzv. dispozice k učení a zákonitosti učení předškolního dítěte jako takové. V části věnovaném učitelům předškolního vzdělávání se zaměříme nejen na roli učitele, ale také na možnosti jeho profesionálního rozvoje.

Na tato teoretická východiska naváže obsáhlá část věnovaná činnostnímu a projektovému učení. V ní bude vysvětleno vše podstatné včetně ukázek z praxe, návodů a doporučení pro využívání těchto vzdělávacích metod v praxi mateřské školy. Učitelé se seznámí s výhodami, které dětem (i učitelům) přináší využívání činnostního a projektového učení, a možnostmi, jak je využít pro rozvoj nejrůznějších vzdělávacích oblastí.

V současné době se na materiálu již intenzivně pracuje, jednotliví partneři společně píšou odpovídající kapitoly, které společně diskutují. Věříme, že již během léta bude materiál připraven k ověření v praxi.

 Pilotní šetření využívání metod ve vzdělávání

Pro rozhodnutí, jak koncipovat obsah materiálu pro učitele, bylo důležité alespoň nahlédnout, jaké jsou potřeby učitelů v praxi. Z tohoto důvodu byl zástupci Univerzity Karlovy připraven dotazník pro učitele, zjišťující jejich zkušenosti se zařazováním různých výukových metod do své práce s dětmi v mateřských školách.

Šetření bylo realizováno jen s omezeným počtem učitelů do projektu zapojených partnerských škol v jednotlivých zemí, tedy z České republiky, Slovinska a Slovenska. Přestože tedy nemůžeme výsledky zobecňovat, přinesly nám velmi důležité informace. Jako nejvýznamnější vnímáme potvrzení, že celá realizace našeho projektu je smysluplná, odpovídá potřebám praxe a cílí na oblast, ve které si učitelé mateřských škol nejsou příliš jisti. Ukázalo se, že práce s dětmi v mateřských školách je postavena zejména na využívání verbálních a demonstračně-názorných metodách, které ovšem často vedou k pasivitě dětí. Zatímco aktivizující metody jsou využívány výrazně méně. Mezi učiteli se vyskytují obtíže s porozuměním pojmům „činností“ a „projektové“ učení, dochází k jejich záměně s jinými vzdělávacími metodami. Přestože učitelé mateřských škol ze zapojených škol mají odlišné zkušenosti, trápí je podobné problémy a mají podobné potřeby. Na jejich naplnění bude částečně cílit i připravovaný Manuál pro učitele, který je koncipován právě na základě výsledků našeho dotazníkového šetření. Jsme velmi rádi, že šetření potvrdilo naše domněnky a utvrdilo nás, že jsme se vydali správným směrem.

Do budoucna bychom velice rádi dotazníkové šetření realizovali znovu, a sice se zapojením většího počtu respondentů i mimo zapojené partnerské školy. Výsledky by mohly poskytnout zajímavý obraz o praxi mateřských škol a přinést podněty pro další zkvalitnění práce učitelů mateřských škol.

Webové a facebookové stránky projektu

Naše webové i facebookové stránky jsou plně funkční a průběžně aktualizované. Jsme moc rádi, že narůstá počet jejich sledujících. V nedávné době byli na stránkách podrobněji představeni partneři projektu z České republiky. Inspirativní mohou být nejen jejich medailonku, ale i fotografie ze života daných mateřských škol. Některé příspěvky byly věnovány specifikaci činnostní a projektového učení. Jiné pak informují o aktuálním dění.

(ilustrační foto. Zdroj: webové stránky Fakultní mateřské škola se speciální péčí v Praze)

Co se chystá

Následující období bude naplněno intenzivní prací na dokončení metodického materiálu, Manuálu pro učitele. Následovat bude jeho ověřování. Zároveň bychom rádi zopakovali výzkumné šetření s využitím vytvořeného dotazníku.

Čeká nás druhé partnerské stékání, které se mělo uskutečnit červnu v Mariboru, ale bohužel proběhne zřejmě opět online. Bude věnováno představení první verze metodických materiálů.

 Kromě toho se budeme připravovat na partnerské setkání účastníků projektu. Je plánované na listopad 2021 a doufáme, že se na něm budou moci poprvé osobně setkat všichni partneři – zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Katolické univerzity v Ružomberku, Univerzity v Mariboru, Fakultní mateřské škola se speciální péčí v Praze, Mateřské školy Kopřivnice, Mateřské školy Riadok v Ružomberku a Mateřská škola Vrtec Studenci v Mariboru. Vzhledem k situaci zatím všechna setkání probíhala pouze virtuálně online formou.

 Slovo závěrem

Velice nás těší, že narůstá zájem o projekt, který se šíří nejen mezi učiteli z mateřských škol, ale také mezi studenty Učitelství pro mateřské školy. Hluboce věříme a jsme přesvědčeni o smysluplnosti projektu, který může pomoci učitelům a ukázat, že v mateřských školách je možné s dětmi pracovat i jinak než tradičním způsobem. Přestože změna přístupu je pro učitele vždy výzvou, výsledky na straně dětí jsou bezesporu pádným důvodem, proč zkoušet i něco, co je prozatím pro nás třeba nové, či neobvyklé.