Vážení čtenáři,

zasíláme Vám druhý zpravodaj věnovaný mezinárodnímu projektu „Learning by Doing – rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání (ABC pro mateřské školy)“. Realizaci tohoto projektu zahájilo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. v listopadu 2020 spolu s dalšími osmi partnery ze tří evropských zemí – Slovenska, České republiky a Slovinska.

Chceme vám poskytnout informace o projektu, zúčastněných partnerech, o tom, co se nám již podařilo realizovat a co nás ještě čeká.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří naplnit náš cíl – podporovat učitele v předškolním vzdělávání a v přípravě učitelů při uplatňování projektového a činnostního učení.

 Čtěte dál!

Tento projekt byl financován s podporou programu Erasmus +, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Klíčová akce 2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Tato publikace (dokument) představuje výhradní názor autora. Národní agentura SAAIC – Erasmus + ani Evropská komise neodpovídají za jakékoli použití informací v nich obsažených.

www.abc-kindergarten.eu

Co se podařilo

V období od listopadu 2021 do dubna 2022 jsme se aktivně zapojili do realizace následujících aktivit:

  • Vytvoření prvního intelektuálního výstupu projektu, a to sepsání a dokončení Manuálu ABC pro učitele.
  • Rozpracování druhého intelektuálního výstupu projektu: ABC Train the Trainer Course.
  • Proběhlo projektové setkání v Ružomberoku na Slovensku, kde jsme společně dokončovali výstupy projektu a plánovali konferenci k projektu, která se uskuteční v listopadu 2022.

S velkou radostí můžeme konstatovat, že všechny stanovené cíle byly splněny.

Manuál ABC pro učitele

Cílem projektu je připravit metodický návod pro učitele v předškolním vzdělávání, jak začlenit projektové a činnostní učení do předškolního vzdělávání, a to prostřednictvím ukázek praktických činností a příkladů vzdělávacích plánů, technik hodnocení a dalších doplňkových zdrojů.

Nedávno jsme dokončili všechny tři kapitoly metodiky. Po společné diskusi jsme zapracovali připomínky externího hodnotitele. Uvedená doporučení a komentáře budou zapracovány do překladů textu. Pečlivě jsme zkontrolovali text všech tří kapitol s ohledem na jejich specifika. K pozitivům a negativům obsahu příručky se vyjádřili pracovníci všech tří vysokých škol a pracovníci mateřských škol. Zaměření kapitol zůstalo nezměněno. První kapitola pojednává o roli dítěte a roli učitele v předškolním vzdělávání. Zabývá se proměnou těchto rolí a vysvětluje principy, na nichž by mělo být založeno předškolní vzdělávání; dispozice k učení a zákonitosti učení dítěte předškolního věku. Přibližuje také roli vzdělavatele a možnosti profesního rozvoje učitelů. Po teoretickém úvodu následuje obsáhlá část o činnostním a projektovém učení. Tato část představuje teoretická východiska a definice obou didaktických strategií, jejich výhody a úskalí, zdůrazňuje roli učitele, roli dětí a roli mateřské školy. Příručka také představuje možnosti využití činnostního učení v různých oblastech předškolního vzdělávání s konkrétními příklady jeho využití v mateřské škole.

Od prosince 2021 do března 2022 byla příručka ověřována v mateřských školách.

Příručka ABC pro učitele je připravena k překladu.

ABC (O2) Kurz Nové metody motivace a aktivizace dítěte v preprimárním vzdělávání

Na jednání byl název kurzu úžeji specifikován. Kurz bude věnován činnostnímu a projektové učení, a způsobům aktivizace dítě v preprimárním vzdělávání, včetně uvedení metod a strategií realizace.

Byla představena platforma, kde bude kurz umístěn, a její možnosti v IT prostoru (word, PPT s odkazy na audio nahrávku pro powerpointovou prezentaci), PDF s odkazy na text, video a interaktivní test.

Obsah kurzu byl vytvořen a schválen účastníky projektu. Byly stanoveny termíny pro splnění dílčích úkolů. Bylo dohodnuto, že kurz se bude pilotovat interně v mateřských školách účastnících se projektu. Předpokládaný termín pilotního provozu je od 06/2022 do 09/2022. Finální vyhodnocení proběhne na projektovém setkání 23.09.2022 na PF UK v Praze.

O2 Kurz bude prezentován na konferenci 24.11.2022 v Praze. Plánuje se jeho překlad do dvou jazyků a poté do všech čtyř jazyků.

Projektové setkání partnerů projektu v Ružomberoku

Ve dnech 10. až 12. dubna 2022 se v Ružomberku uskutečnilo setkání partnerů projektu se zástupci všech partnerských organizací projektu. Předchozí setkání se konalo v listopadu 2021 v Praze, proto jsme se na osobní setkání velmi těšili, protože předchozí termíny probíhaly online kvůli epidemii Covidu.

Neformální setkání proběhlo již 10. dubna 2022. Oficiální jednání začalo následující den. Bylo zahájeno hudebním vstupem v podání studenta PF KU v Ružomberku Kristiana Svechjaka. V úvodu setkání bylo partnerům poděkováno za dosavadní pracovní úsilí a následovala produktivní diskuse s novými návrhy.

Hlavními body jednání bylo dokončení výstupu O1 a dokončení koncepce výstupu O2.

Byly stanoveny termíny interního pilotního projektu s projektovými školami, prezenčního workshopu a konference. Celé setkání se neslo v přátelské a tvůrčí atmosféře.    

Co se chystá

V následujícím období budeme intenzivně pracovat na interní pilotáži výstupu O2 a přípravě workshopů. Připravujeme závěrečnou konferenci a prezentaci kurzu ABC Nové metody motivace a aktivizace dítěte v preprimárním vzdělávání.

Pevně ​​doufáme, že se budou moci zúčastnit všichni partneři – zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Katolické univerzity v Ružomberku, Univerzity Maribor, Fakultní mateřské školy se speciální péčí v Praze, Mateřské školy Kopřivnice, Mateřské školy v Ružomberku a Mateřské školy Vrtec Studenci v Mariboru. konferenci v Praze.

Slovo závěrem

Často přemýšlíme o správném způsobu výchovy a vzdělávání, ale nikdy však nechceme zapomenout na to podstatné – na dítě. Můžeme mu vytvořit podmínky pro to, aby rozvíjelo kreativní myšlení a radost z objevování nových věcí. Pokud respektujeme dítě a jeho individualitu, může nás to posunout i jako učitele. Věříme, že projektové a činnostní učení je také jednou ze správných cest v našem vzdělávacím systému.