Vážení čtenáři,

Zasíláme Vám třetí číslo newsletteru věnovaného mezinárodnímu projektu  „Learning by Doing – Rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání  (ABC for Kindergartens)“. Projekt vznikl z iniciativy Dr. Josef Raabe, s.r.o. v listopadu 2020 ve spolupráci s osmi partnery ze třech evropských zemích – Slovenska, České republiky a Slovinska.  

Rádi bychom s vámi sdíleli informace o dosavadním průběhu projektu, o úkolech, které se podařilo naplnit, a o cílech, které jsou stále ještě před námi.

Věříme, že společně s vámi můžeme dosáhnout našeho cíle – podpořit učitele předškolního vzdělávání při uplatňování projektového a činnostního učení v předškolním vzdělávání.

Projekt byl podpořen v rámci programu Erasmus +, číslo projektu: 2020 -1-CZ01-KA201-078464, Key Action 2, Strategic Partnerships in School Education.

www.abc-kindergarten.eu

Na čem jsme pracovali

V době od června do prosince jsme se věnovali realizaci následujících aktivit:

– vytvoření prvního výstupu projektu, a to sepsání a dokončení Manuálu ABC pro učitele.

– vytvoření návrhu druhého výstupu projektu: ABC Train the Trainer Course.

–  byla naplánována a uskutečněna schůzka partnerů projektu v Praze.
Jsme velice rádi, že můžeme informovat, že se tyto stanované cíle podařilo naplnit.

The ABC Manual for Teachers

Projekt si klade za cíl vytvořit metodický návod pro učitele předškolního vzdělávání, který by jim umožnil integrovat projektové a činnostní učení do praxe. Metodický materiál má obsahovat příklady praktických činností, komplexní příklady realizace, technik hodnocení a další doplňkové zdroje.

Hlavním úkolem v posledním období byla příprava Manuálu ABC pro učitele. Partneři projektu jednotlivých univerzit odvedli velmi dobrou práci a napsali ABC Manuál pro učitele, který se skládá ze 3 částí. Úvodní část je věnována vyjasnění role dítěte a role učitele v předškolním vzdělávání. Seznamuje s proměnlivou povahou těchto rolí a vysvětluje principy, na kterých by měla být založena předškolní výchova, a sice dispozice dítěte k učení a zákonitosti učení předškolního dítěte. Kromě toho je v úvodní části představena role vzdělavatelů a možnosti profesního rozvoje učitelů.

Po teoretickém úvodu následuje obsáhlá část o činnostním učení a učení založeném na projektech. Jsou prezentována teoretická východiska a definice obou didaktických strategií, jejich výhody a úskalí, role učitele, role dětí a role mateřské školy. Kromě toho jsou uvedeny možnosti využití činnostního přístupu v různých oblastech předškolního vzdělávání s konkrétními příklady jeho využití v mateřské škole.

Manuál ABC pro učitele je tedy připraven k pilotáži. Příklady vzdělávacích aktivit založených na činnostním a projektovém učení obsažené v Manuálu ABC pro učitele budou ověřovány v mateřských školách zapojených v projektu v prosinci až března.

 Návrh ABC Train the Trainer Course (O2)

Kurz ABC Train the Trainer Course bude vzdělávacím programem určeným pro poskytovatele vzdělávání učitelů předškolního vzdělávání. Program bude moci být využit jak při vzdělávání budoucích učitelů mateřských škol, tak v dalším vzdělávání učitelů, kteří se chtějí dále profesně rozvíjet.

Dosud byla projednána a navržena struktura kurzu Train the trainers. Kurz bude koncipován jako online kurz a plánovaná struktura zahrnuje čtyři dvouhodinové bloky, tedy celkem 8 hodin online výuky. Všechny připravené materiály ke kurzu budou volně dostupné na webu. Sady zahrnuté v kurzu jsou následující:

Část 1 – Teoretická východiska osobnostního přístupu v předškolním vzdělávání v současném pojetí.

Část 2 – Činnostní učení

Část 3 – Projektové učení

Část 4 – Praktická část – implementace činnostního a projektového učení.

 Projektové setkání v Praze

Projektové setkání se uskutečnilo v Praze ve dnech 8. a 9. listopadu a zúčastnili se ho zástupci všech partnerských organizací projektu. Vzhledem k tomu, že všechna předchozí projektová setkání probíhala z důvodu epidemie covidu online, jsme velmi rádi, že jsme se tentokrát mohli setkat osobně. Projektového setkání se zúčastnilo 14 účastníků, kteří se nejprve neformálně setkali v pondělí večer u společné večeře. Následující den následovala mimořádně produktivní schůzka, která začala přehledem splněných projektových úkolů a pokračovala plánováním dalších kroků k dosažení cílů projektu. Hlavními body jednání bylo naplánovat pilotáž v mateřských školách k vyhodnocení Manuálu ABC pro učitele a definovat podobu online kurzu Train the Trainer Course. Rovněž byly poskytnuty informace o externí zprávě a interním hodnocení a byly dohodnuty termíny dalších dvou setkání. Třetí setkání je plánováno na duben 2022 v Ružemborku, čtvrté setkání se bude konat v Praze v listopadu 2022, spolu s konferencí k projektu.

Co nás čeká

V nejbližší době budeme intenzivně pracovat na vyhodnocení teoretické a praktické části Manuálu ABC pro učitele, při kterém budou hrát významnou roli zapojené mateřské školy.

Dalším úkolem je připravit obsah online kurzu Train the Trainers a naplánovat jeho vyhodnocení.

Kromě toho připravíme další partnerské setkání účastníků projektu. Plánuje se na duben 2022 v Ružomberku a doufáme, že se opět budou moci osobně setkat všichni partneři – zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Katolické univerzity v Ružomberku, Univerzity v Mariboru, Fakultní MŠ se zvláštní péčí v Praze, MŠ Kopřivnice, Mateřské školy v Ružomberku a Mateřská škola Vrtec Studenci v Mariboru.

 Slovo závěrem

Jsme potěšeni, že projekt se těší zájmu jak ze strany učitelů předškolních zařízení, tak ze strany budoucích učitelů, kteří se teprve na své povolání připravují. Věříme, že projekt má velký potenciál podpořit a posílit rozvoj klíčových kompetencí dětí od útlého věku a že pomůže změnit pohled učitelů na předškolní vzdělávání a posílí přístupy zaměřené na dítě.